Dodano dnia: 2022-01-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Brzeziny-Kolonia, Rzeczna (śląskie). Działki numer: 345/48, 345/57, 345/58, 345/59, 345/60, 345/61, 345/62, 345/63, 345/64

Rzeczna, 42-263, Kolonia Brzeziny Wielkie, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-22
Obszar działki: 1,4137 ha
Cena wywołania: 9 676 zł
Cena oszacowania: 14 513 zł
Wadium: 1 452 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Robert Cisek
Kancelaria Komornicza nr V w Częstochowie  42-202 Częstochowa, ul. Jasnogórska 26/202
(czestochowa.cisek@komornik.pl)

tel.343159313 

rachunek bankowy: 81 1050 1142 1000 0090 3175 8668 ING Bank
Śląski

 

Sygn.akt GKm 120/20

 

Częstochowa dnia 04.01.2022 r

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Robert Cisek Kancelaria Komornicza nr V w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc oraz art. 983 kpc, że w dniu

 

22 lutego 2022 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie odbędzie się

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

udziału wynoszącego 17/80 w nieruchomości położonej pod adresem 42-263 Kolonia Brzeziny Wielkie, gm. Poczesna, przysługującego
dłużnikowi

TDW Spólka z o. o. z siedzibą w Radomsku

posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr CZ1C/xxxxxxxx/2 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowa nieruchomość posiada łącznie powierzchnię 1,4137 ha, położona jest w gminie Poczesna, obręb 0005 Kolonia Brzeziny Wielkie
i obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 345/48, 345/57, 345/58, 345/59, 345/60, 345/61, 345/62, 345/63, 345/64. Działki nie są zabudowane. Działki stanowią kompleks dróg dojazdowych. Na terenie działek odnotowano deniwelacje (skarpa na działce nr 345/48) oraz rowy z wodą - teren działek miejscami podmokły, działki stanowią teren nieużytkowanej łąki. Od strony południowej na działce nr 345/48 odnotowano infrastrukturę energetyczną. Teren działek przecięty ciekiem wodnym - działka nr 136/4 - w kierunku północnym od
działki 136/4 teren działek oznaczony na mapie zasadniczej jako zabagnienie, mokradło zgodnie z załączoną do operatu szacunkowego mapą. Dojazd drogą niskiej jakości.

 

Dla przedmiotowych działek obowiązuje Uchwała Rady Gminy Poczesna nr 247/XXX/17 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działek ewidencyjnych nr 345/48, 345/57, 345/58, 345/59, 345/60, 345/61, 345/62, 345/63 i 345/64 jest mieszane - położone są na terenach oznaczonych symbolami: MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, KDW - tereny drogi wewnętrznej oraz fragmentami na terenach oznaczonych jako ZP - tereny zieleni urządzonej (parkowej).

 

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 14 513,75 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset trzynaście złotych 75/100). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwotę: 9.675,83 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 83/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć na konto nr

81 1050 1142 1000 0090 3175 8668 ING Bank Śląski

 

rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości, tj. kwotę 1.451,38 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego
licytację. Rękojmię można również złożyć w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z kancelarią komornika w godz. 9:00 - 14:00. Protokół opisu i oszacowania będzie można przeglądać w Sądzie na dwa tygodnie przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą
do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie Nr 79/20,
do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.

Komornik

Robert Cisek
Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Chopina 5/4 (śląskie)

Chopina 5/4, 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 157 875 zł
Cena oszacowania: 210 500 zł

Grunt w miejscowości Gliwice, Ignacego Domeyki (śląskie). Działka numer: 15/1

Ignacego Domeyki, 44-105, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-06
e-licytacja
Cena wywołania: 47 250 zł
Cena oszacowania: 63 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Pyskowice, Józefa Lompy 7/2/1 (śląskie)

Józefa Lompy 7/2/1, 44-120, Pyskowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-23
Cena wywołania: 184 500 zł
Cena oszacowania: 246 000 zł