Dodano dnia: 2022-02-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Brzezie, Brzezie (małopolskie). Działka numer: 916

Brzezie, 32-014, Brzezie, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-11
Obszar działki: 0,2800 ha
Cena wywołania: 152 250 zł
Cena oszacowania: 203 000 zł
Wadium: 20 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
 Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul.  Limanowskiego 30
tel.:(12) 288-35-55,  fax: (12) 345-03-43,  www.wieliczka.komornik.pl, e-mail: wieliczka@komornik.pl
KONTO PKO BP O/Kraków  nr 67 1020 2892 0000 5202 0154 8726
Sygn. akt  V Km 1545/19
Wieliczka, dnia 07.02.2022
w  odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 1545/19
*7022020700395*

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11 marca 2022 roku   o godz 9.00  w sali nr 33 Sądu Rejonowego w  Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej - działki nr 916 położonej w miejscowości  Brzezie ( Gmina Kłaj, Powiat Wielicki, Województwo Małopolskie  stanowiącej własność dłużnika:
*** ***, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KR2I/xxxxxxxx/4 w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach Sądu Rejonowego w  Wieliczce   
  Nieruchomość nie posiada uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki jest realizowany poprzez nieurządzoną drogę, którą stanowi działka ewid. nr 938 łącząca się w swym biegu z drogą asfaltową.  Przy wschodniej granicy działki znajduje się słup elektroenergetyczny linii wysokiego napięcia. Po drugiej stronie drogi krajowej nr 94 biegnie sieć telekomunikacyjna i kanalizacyjna. Ponadto przez działkę nr 916 przebiega sieć specjalna 2iD250.
Działka ewid. nr 916 o powierzchni 2800m2 posiada regularny kształt prostokąta. Teren jest płaski, pozbawiony większych deniwelacji. W południowo-wschodniej częsci działki znajduje się niewielki budynek gospodarczy oraz blaszany garaż o zaniedbywalnej cenności. Pozostały teren jest porośnięty trawą. Nieruchomość jest ogrodzona. Wjazd na działkę został urządzony przy południowej granicy.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  203.000,00 zł. + 23% VAT
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:  152.250,00    zł + 23% VAT
O obciążeniu sprzedaży podatkiem VAT lub zwolnieniu dostawy nieruchomości z obowiązku zapłaty podatku VAT komornik sądowy poinformuje na licytacji. Jednakże organ egzekucyjny zastrzega, że okoliczności wpływające na ten obowiązek mogą się zmienić aż do prawomocnego przysądzenia prawa własności nieruchomości.

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany  jest  złożyć  rękojmię  w wysokości 10% ceny oszacowania  nieruchomości   najpóźniej   w dniu poprzedzającym  przetarg  w  gotówce  lub  w  postaci książeczki oszczędnościowej  banków upoważnionych według prawa bankowego do jej  wystawienia,  zaopatrzonej  w  upoważnienie  właściciela  do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika
67102028920000520201548726  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Protokół opisu i oszacowania nieruchomości można przeglądać w terminie trzech dni przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Wieliczce  ( sygn. akt I Co 1450/19 )
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym  Wieliczce
Sławomir Szynalik

POUCZENIE
Stosownie do art.767 kpc na powyższe postanowienie przysługuje skarga do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w  Wieliczce w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W oparciu o art. 975 kpc dłużnik, w przypadku sprzedawanych kilku nieruchomości lub kilku części jednej nieruchomości, ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony  przetarg poszczególnych nieruchomości lub części.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 roku nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% do właściwego Urzędu Skarbowego. ( w przypadku  braku opodatkowania podatkiem VAT )

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kraków, Malinowa 5 (małopolskie). Działka numer: 248

Malinowa 5, 31-222, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 909 287 zł
Cena oszacowania: 1 363 931 zł

Mieszkanie w miejscowości Wieliczka, Fryderyka Chopina 2/12 (małopolskie)

Fryderyka Chopina 2/12, 32-020, Wieliczka, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 164 250 zł
Cena oszacowania: 219 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Doktora Jana Piltza 43/35 (małopolskie)

Doktora Jana Piltza 43/35, 30-392, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-27
Cena wywołania: 757 500 zł
Cena oszacowania: 1 010 000 zł