Dodano dnia: 2022-03-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Boruń, Boruń (lubelskie). Działki numer: 37, 35/1

Boruń, 22-304, Boruń, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-27
Sygnatura: KMP 16/14
Obszar działki: 0,09 ha + 0,30 ha
Cena wywołania: 4 311 zł
Cena oszacowania: 6 467 zł
Wadium: 647 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie

Joanna Sawicka-Iwaniuk

Kancelaria Komornicza, Podwale 2A, Krasnystaw, 22-300 Krasnystaw

tel. 82 5762240 / fax. 82 5762240

Sygnatura: KMP 16/14

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-04-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie z siedzibą przy Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,BORUŃ, 22-304 SIENNICA RÓŻANA, dla której SĄD REJONOWY W KRASNYMSTAWIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1K/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa składająca się z działek: 37 o pow. 0,09 ha (przeznaczona w części pod zabudowę zagrodową i w części pod uprawy polowe), 35/1 o pow. 0,30 ha (przeznaczona pod uprawy polowe), położonych w miejscowości Boruń, gm. Siennica Różana. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: działka 37 - 1.641,00 zł, działka 35/1 - 4.826,00 zł. Najniższa suma, za którą nieruchomość można nabyć na pierwszej licytacji (cena wywołania), wynosi dwie trzeci sumy oszacowania każdej działki.

Suma oszacowania wynosi 6 467,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 311,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 646,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 90 1020 1563 0000 5002 0013 6911.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi na rachunek bankowy Komornika  - 90 1020 1563 0000 5002 0013 6911 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie - można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji.

 

Komornik Sądowy

Joanna Sawicka-Iwaniuk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Świdnik, Stanisława Skarżyńskiego 12/76 (lubelskie)

Stanisława Skarżyńskiego 12/76, 21-040, Świdnik, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 249 750 zł
Cena oszacowania: 333 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Biłgoraj, Lubelska 3/18 (lubelskie)

Lubelska 3/18, 23-400, Biłgoraj, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 112 500 zł
Cena oszacowania: 150 000 zł

Grunt w miejscowości Pokrówka, Zielona (lubelskie). Działka numer: 360/15

Zielona, 22-100, Pokrówka, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 73 400 zł
Cena oszacowania: 110 100 zł