Dodano dnia: 2022-05-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Borowno, Borowno (śląskie). Działka numer: 1475

Borowno, 42-233, Borowno, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-06
Obszar działki: 0,8100 ha
Cena wywołania: 20 175 zł
Cena oszacowania: 26 900 zł
Wadium: 2 690 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Robert Cisek
Kancelaria Komornicza nr V w Częstochowie  
42-202 Częstochowa, ul. Jasnogórska 26/202 (czestochowa.cisek@komornik.pl)
http://komornik-czestochowa-slask.pl/
tel.343159313  
rachunek bankowy: 81 1050 1142 1000 0090 3175 8668 ING Bank Śląski 
Częstochowa dnia 12.05.2022 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Robert Cisek Kancelaria Komornicza nr V w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

6 lipca 2022 r. o godz. 10:00

w sali nr 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Borownie, gm. Mykanów, stanowiącej własność dłużnika
Radecka Aleksandra
Przedmiotowa nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 1475 obręb 0001 Borowno, gmina Mykanów, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1C/xxxxxxxx/2, posiada powierzchnię 0,8100 ha. Działka jest niezabudowana, posiada szerokość około 30 metrów. Kształt działki wydłużony. Dojazd drogą polną. Teren działki w przewadze zadrzewiony, w niewielkiej części teren działki to łąka. Odnotowano drzewostan mieszany liściasty i iglasty - sosna, modrzew, brzoza w przewadze, miejscami dąb. Zwarcie umiarkowane, miejscami przerywane lub luźne. Poszycie częściowo zakrzewione. Klasy wieku drzewostanu II - IV. Użytki w przewadze niskich klas. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów powierzchnię działki na obszarze 0,0243 ha stanowią grunty orne o oznaczeniu RIVb, na obszarze 0,4698 ha grunty orne o oznaczeniu RV, natomiast na obszarze 0,3159 ha grunty orne o oznaczeniu RVI. Działka położona w bezpośrednim otoczeniu terenów roli oraz lasów.
Dla przedmiotowej działki obowiązuje Uchwała Rady Gminy Mykanów nr 232/XXXIV/2006 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działka leży na terenie oznaczonym w planie symbolem RLD - dolesienia. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 26.900,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę: 20.175,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć na konto nr

81 1050 1142 1000 0090 3175 8668 ING Bank Śląski

rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 2.690,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację. Rękojmię można również złożyć w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z kancelarią komornika w godz. 9:00 - 14:00. Protokół opisu i oszacowania będzie można przeglądać w Sądzie na dwa tygodnie przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Borowno, Wolności 27/29 (śląskie)

Wolności 27/29, 42-233, Borowno, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-18
Cena wywołania: 34 763 zł
Cena oszacowania: 250 300 zł