Dodano dnia: 2023-02-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Boguchwała, Kładka na Wisłoku (podkarpackie). Działka numer: 295

Kładka na Wisłoku, 35-083, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2023-05-24
Sygnatura: Km 815/20
Obszar działki: 0,60 ha
Cena wywołania: 381 000 zł
Cena oszacowania: 762 000 zł
Wadium: 76 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Mirosław Wolanin

Kancelaria Komornicza, Hetmańska 40A,  Rzeszów,   35-045 Rzeszów

tel. 177157772 / fax. 

Sygnatura: Km 815/20
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Rzeszowie Mirosław Wolanin podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 14:00 w dniu 24.05.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja

nieruchomości położonej przy  , 35-317 Rzeszów, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kustronia 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/xxxxxxxx/5.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka nr 296 o pow. 0,60ha, położona w obrębie 225 Budziwój w Rzeszowie. Właścicielem nieruchomości zgodnie z KW RZ1Z/xxxxxxxx/5 jest osoba fizyczna. Działka nr 296 posiada dojazd z drogi o nawierzchni utwardzonej, wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega przewód elektroenergetyczny średniego napięcia, natomiast od wschodniej strony działki przepływa rzeka Wisłok. Działka jest nieogrodzona, położona w terenie płaskim w sąsiedztwie terenów niezabudowanych. Na działce występują nasadzenia krzewów i drzew. Kształt działki jest regularny i funkcjonalny. Działka położona jest z dala od obiektów infrastruktury społecznej. Od wschodniej strony działki znajduje się skarpa. Ponadto wschodnia część działki znajduje się na terenie zalewowym.

Suma oszacowania wynosi 762 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 381 000,00 zł.  Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 76 200,00 zł. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: PEKAO II O. w Rzeszowie 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  31.05.2023 o godzinie:  14:00 .

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenie:

Obowiązkowym elementem umożliwiającym  uczestnictwo w e-licytacji jest rejestracja na portalu e-licytacje.komornik.pl oraz dołaczenie do licytacji!

art. 879 ind. 5 § 1. k.p.c. Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. § 2.  Rękojmia może być złożona także komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437


art. 879 ind 4 § 4 k.p.c. W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.
art. 879 ind. 6 § 1. k.p.c. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. § 2. Komornik wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej w taki sposób, aby czas jej trwania wynosił co najmniej siedem dni, a jej zakończenie przypadało w godzinach urzędowania sądu rejonowego, przy którym działa komornik. § 3. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie udzielane jest w systemie teleinformatycznym.
art. 879 ind. 9 k.p.c. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w   kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.
Komornik Sądowy

Mirosław Wolanin

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Rzeszów, Witkacego 3/34 (podkarpackie)

Witkacego 3/34, 35-111, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-06-22
e-licytacja
Cena wywołania: 220 500 zł
Cena oszacowania: 294 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Rzeszów, Sportowa 6b/9 (podkarpackie)

Sportowa 6b/9, 35-211, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-06-22
e-licytacja
Cena wywołania: 228 900 zł
Cena oszacowania: 305 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Rzeszów, Rycerska 1/1 (podkarpackie)

Rycerska 1/1, 35-241, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-06-15
e-licytacja
Cena wywołania: 97 125 zł
Cena oszacowania: 129 500 zł