Dodano dnia: 2022-03-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bobrówko, Sosnowa (lubuskie). Działka numer: 5/3

Sosnowa, 66-510, Bobrówko, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-04-19
Obszar działki: 0,1561 ha
Cena wywołania: 30 000 zł
Cena oszacowania: 40 000 zł
Wadium: 4 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

                                      OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr kw  GW1K/xxxxxxxx/1


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na  podstawie art. 10136 kpc, w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-04-2022 r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika mieszczącej się: 66-500 Strzelce Krajeńskie ul. Gorzowska 3, odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości położonej: 66-500 Strzelce Krajeńskie, Bobrówko, ul. Lipowa, dla której  Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV  Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze GW1K/xxxxxxxx/1.
Przedmiotem licytacji jest niezabudowana działka nr 5/3 o pow. 0,1561 ha, całość RIVb, położona w Bobrówku,  ul.Lipowa. Działka  nie jest użytkowana. Leży w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej oraz w otoczeniu terenów niezabudowanych i rolnych;  w  odległości ok. 100 m w linii prostej  od działki jest las.  Kształt działki to trapez, powierzchnia zbliżona do płaskiej. Dojazd do nieruchomości przebiega drogą gruntową. Działka nie ma dostępu do mediów (do doprowadzenia z odległości ok. 50-60 m). 
Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Kraj. jest to teren oznaczony jako obszary zabudowy mieszkaniowej istniejące i projektowane.
Suma oszacowania wynosi 40 000,00  zł  Cena wywołania wynosi:    30 000,00  zł 
Przystępujący do przetargu, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest:  4 000,00 zł Rękojmię można uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie 54 10201967 0000 8202 0052 4454 lub w kasie kancelarii. Rękojmia może być też złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Do zapłaty ceny nabycia  zastosowanie mają przepisy o licytacji z nieruchomości art. 967 kpc. Zgodnie z art. 967 kpc, po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu, komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 (Dz.U.z 2015 poz.626 art.2 pkt 3)od 01 stycznia 2016 r nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty 2% podatku obliczonego od wartości rynkowej rzeczy, poza wyjątkami określony w ustawie.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Bobrówko, Strzelecka 15 (lubuskie)

Strzelecka 15, 66-500, Bobrówko, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 384 000 zł
Cena oszacowania: 576 000 zł