Dodano dnia: 2022-02-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Blachówka, Blachówka (śląskie). Działka numer: 1034/42

Blachówka, 41-935, Blachówka, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-03-25
Sygnatura: Km 683/17
Obszar działki: 827,0000 m2
Cena wywołania: 80 700 zł
Cena oszacowania: 107 600 zł
Wadium: 10 760 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu

Anna Grochulska

Kancelaria Komornicza, Moniuszki 20, Bytom, 41-902 Bytom

tel. 322817400 / fax. 322817400

Sygnatura: Km 683/17 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI GRUNTU ODDANEGO W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE opisanego w KW KA1Y/xxxxxxxx/9

w trybie egzekucji uproszczonej

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Anna Grochulska  Kancelaria Komornicza nr III w Bytomiu zawiadamia na podstawie art. 867 k.p.c. w związku z art. 10136 k.p.c., art. 955 k.p.c.:  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.03.2022r. o godzinie 12:00 w kancelarii mieszczącej się  w Bytomiu przy ul. Moniuszki 20,  odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA GRUNTU ODDANEGO W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

w trybie egzekucji uproszczonej

 

grunt oddany w użytkowanie wieczyste składający się z działki nr 1034/42,


dla którego Sąd Rejonowy w Bytomiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KA1Y/xxxxxxxx/9

 

należącego  do dłużnika **** ******** położonego w Bytomiu w rejonie ul. Blachówka

 

Grunt oddany w użytkowanie wieczyste oszacowany na kwotę 107.600,00 zł

 

Cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 80.700,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.760,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto  komornika: ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu 23 10501230 1000 0023 6592 5508 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (decyduje data wpływu na konto komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8676 k.p.c w zw z art. 10136 k.p.c).

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię uiszcza się w dniu następnym na rachunek bankowy kancelarii do godziny 18:00 dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu albo po dniach wolnych od pracy.

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność  o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c.  w zw z art. 10136 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule, tj.: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo  udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 § 4 k.p.c. w zw z art.  10136 k.p.c).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz: 15:00 do godz: 17:00 oraz przeglądać w kancelarii komorniczej protokół oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 (Dz.U.z 2015 poz.626 art.2 pkt 3) od 01 stycznia 2016 r nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty 2% podatku obliczonego od wartości rynkowej rzeczy, poza wyjątkami określony w ustawie.                                                                                                                                                                 Komornik Sądowy

Anna Grochulska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Łękawica, Łękawica (śląskie). Działki numer: 821, 2304, 2303, 329

Łękawica, 34-321, Łękawica, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 209 475 zł
Cena oszacowania: 279 300 zł

Grunt w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, Okopowa (śląskie). Działki numer: 359, 358

Okopowa, 44-335, Jastrzębie-Zdrój, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 45 038 zł
Cena oszacowania: 240 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Wodzisław Śląski, Dąbrówki 8B/4 (śląskie)

Dąbrówki 8B/4, 44-300, Wodzisław Śląski, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 185 400 zł
Cena oszacowania: 247 200 zł