Dodano dnia: 2021-12-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Biechów, Biechów (świętokrzyskie). Działka numer: 3786

Biechów, 28-133, Biechów, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-24
Sygnatura:  Km 333/19
Obszar działki: 0,6500 ha
Cena wywołania: 9 000 zł
Cena oszacowania: 12 000 zł
Wadium: 1 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju

Paweł Masalski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 28, Busko Zdrój,  28-100 Busko Zdrój

tel. 413783879 / fax. 413783879

Sygnatura: Km 333/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju Paweł Masalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-02-2022 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z siedzibą przy Kościuszki 5, 28-100 Busko Zdrój, pokój 3,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********** ********* położonej przy  ,Biechów,  28-131 Pacanów, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju (adres: ul. Kościuszki 5, Busko Zdrój, 28-100 Busko Zdrójprowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomości w postaci działki ewid. nr 3786 o powierzchni 0,6500 ha stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą łąki trwałe. Powierzchnia działki zgodnie z zapisem zawartym w rejestrze ewidencji gruntów wynosi 0,6500 ha. Działka posiada kształt regularny, zbliżony do kwadratu oraz płaskie ukształtowanie terenu. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości znajdują się grunty rolne, łąki i pastwiska. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości

Suma oszacowania wynosi 12 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NBS W SOLCU ZDROJU 49 8517 0007 0010 0163 7525 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 5, Busko Zdrój, 28-100  Busko Zdrój.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Paweł Masalski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Bodzechów, Magonie (świętokrzyskie). Działka numer: 184

Magonie, 27-400, Bodzechów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-06
e-licytacja
Cena wywołania: 33 188 zł
Cena oszacowania: 44 251 zł

Dom w miejscowości Dzierzgów, Dzierzgów 40 (świętokrzyskie). Działka numer: 510

Dzierzgów 40, 29-135, Dzierzgów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 86 250 zł
Cena oszacowania: 115 000 zł

Grunt w miejscowości Motkowice, Motkowice (świętokrzyskie). Działki numer: 1316, 849

Motkowice, 25-530, Motkowice, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 50 204 zł
Cena oszacowania: 66 938 zł