Dodano dnia: 2021-12-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bęczkowice, Bęczkowice (łódzkie). Działki numer: 653, 784, 113/1, 113/2, 123/1, 123/2, 250, 307, 350, 523, 620

Bęczkowice, 97-352, Bęczkowice, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-13
Sygnatura:  KM 1744/18
Obszar działki: 0,21 ha + 0,06 ha + 0,01 ha + 0,0013 ha + 0,03 ha + 0,0020 ha + 0,13 ha + 0,08 ha + 0,02 ha + 0,95 ha + 1,20 ha
Cena wywołania: 25 164 zł
Cena oszacowania: 33 552 zł
Wadium: 3 356 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim

Joanna Kovačić

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 22A, Piotrków Trybunalski,  97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 446497370 / fax. 446497370

Sygnatura: KM 1744/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Joanna Kovačić na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 13.01.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy  ,Trzepnica, Bęczkowice,  97-352 Łęki Szlacheckie, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim  (adres: ul. ul. Słowackiego 5, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/xxxxxxxx/4.

Opis nieruchomości:
Działki położone w Trzepnicy: nr 653 o pow. 0,21 ha- łąki trwałe, nr 784 o pow. 0,06 ha - grunty orne ( RIVb, RV). Działki położone w Bęczkowicach: nr 113/1 o pow. 0,01 ha- nieużytki, nr 113/2 o pow. 0,0013 ha - nieużytki, nr 123/1 o pow. 0,03 ha - nieużytki, nr 123/2 o pow. 0,0020 ha- nieużytki, nr 250 o pow. 0,13 ha - nieużytki, pastwiska trwałe, nr 307 o pow. 0,08 ha- nieużytki, pastwiska trwałe, nr 350 o pow. 0,02 ha - nieużytki, pastwiska trwałe, nr 523 o pow. 0,95 ha- pastwiska trwałe, grunty orne ( RIVa,RV,RVI), nr 620 o pow. 1,20 ha - pastwiska trwałe, grunty orne ( RV, RVI).

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 20.01.2022 o godzinie: 12:00.

Suma oszacowania wynosi 33 552,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 164,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 355,20 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 46 1020 3916 0000 0202 0078 6756 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Joanna Kovačić

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Samice, Samice 43 (łódzkie). Działka numer: 71

Samice 43, 96-100, Samice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-29
Cena wywołania: 255 333 zł
Cena oszacowania: 383 000 zł

Dom w miejscowości Józefów, Józefów (łódzkie). Działka numer: 74/1

Józefów, 97-403, Józefów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-09
Cena wywołania: 110 667 zł
Cena oszacowania: 166 000 zł

Dom w miejscowości Głuchów, Głuchów 11 (łódzkie). Działka numer: 132/3

Głuchów 11, 99-311, Głuchów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 80 733 zł
Cena oszacowania: 121 100 zł