Dodano dnia: 2021-12-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Gospodarstwo rolne

Dębie, 42-110, Dębie, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-28
Sygnatura: Km 329/15
Cena wywołania: 447 387 zł
Cena oszacowania: 671 080 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Karolina Michno

Kancelaria Komornicza, ul. Kilińskiego 72/74, Częstochowa, 42-218 Częstochowa

tel. 34 325 56 59 / fax. 34 325 56 59

Sygnatura: Km 329/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Karolina Michno na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.01.2022r. o godz 11.00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22 odbędzie się druga licytacja prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w powiecie kłobuckim, gminie Popów, obrębie nr 0005 Dębie stanowiącej działki gruntu o nr ewid. 159, 182, 252/1, 252/3 oraz 290/1 o łącznej powierzchni 2,0488 ha dla ktorej założona jest kięga wieczysta nr CZ2C/xxxxxxxx/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku oraz prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w powiecie kłobuckim, gminie Popów, obrębie nr 0005 Dębie stanowiącej działkę gruntu o nr ewid. 251 o powierzchni 1,3590 ha, dla której założona jest Księga Wieczysta nr CZ2C/xxxxxxxx/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku należących do dłużnika Contra sp. z o.o. 
W ewidencji gruntów zabudowana nieruchomość gruntowa obejmująca działki o nr ewid. 159, 182, 252/1, 252/3, 290/1 jest oznaczona następująco: położenie działek - Dębie województwo śląskie, powiat kłobucki, jednostka ewidencyjna Popów obręb Dębie 0005 - w ewidencji gruntów nie ujawniono nr porządkowego nieruchomości. 
W ewidencji gruntów zabudowana nieruchomość gruntowa obejmująca działkę o nr ewid. 251 jest oznaczona następująco: położenie Dębie 61 województwo śląskie, powiat kłobucki, jednostka ewidencyjna Popów obręb Dębie. 


Przedmiotowe nieruchomości są położone w powiecie kłobuckim, gminie Popów, miejscowości Dębie. Miejscowość Dębie jest położona ok. 2 km w kierunku północnym od miejscowości gminnej, po stronie wschodniej drogi wojewódzkiej nr 491, która łączy drogę krajową 42 w Raciszynie pod Działoszynem z drogami krajowymi 43 i 46 w Częstochowie. 
Działka o nr ewid. 251 obręb 0005 Dębie jest położona po stronie północnej drogi stanowiacej oś układu urbanistycznego miejscowości. Działka o nr ewid. 251 od strony wschodniej przylega do działek o nr ewid. 252/1 oraz 252/3 tworząc z nimi funkcjonalną całość. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa, od strony północnej sąsiedztwo stanowią tereny o charakterze rolnym. 
Działka o nr ewid. 252/3 jest położona po stronie wschodniej działki o nr ewid. 251. Działka krótszym z boków od strony południowej przylega do drogi gminnej. Działka 252/1 stanowi pas gruntu położony po stronie północnej działki 252/3. Sąsiedztwo działek stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, tereny o charakterze rolnym. W dalszej odległości po stronie wschodniej działek biegnie trakcja kolejowa oraz występują tereny leśne. 
Działka o nr 290/1 jest położona po stronie południowej drogi gminnej Działka jest położona w drugiej linii zabudowy. Sąsiedztwo od strony północnej stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Od strony wschodniej, zachodniej i południowej sąsiedztwo stanowią tereny rolne. Od strony wschodniej, w dalszej odległości zlokalizowane są tereny leśne. 
Działka o nr ewid. 159 jest położona w odległości ok. 678 m w kierunku zachodnim od działek o nr ewid. 251, 252/2 oraz 253. Działka leży po stronie południowej drogi stanowiącej oś układu urbanistycznego o nawierzchni gruntowej. Działka położona jest wśród terenów rolnych. Zabudowa zagrodowa oraz mieszkaniowa jednorodzinna znajdują się w dalszej odległości, po stronie północnej działki. Działka o nr ewid. 182 jest położona w kierunku północnym od działki 159.  Od strony północnej przylega do drogi o nawierzchni asfaltowej od strony południowej do drogi gruntowej. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny rolne. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa znajdują się w dalszej odległości. 
Działka nr 159 obręb Dębie przeznaczona jest na długości 42 mb od drogi gminnej jako strefa terenów ukształtowanej i kształtującej się zabudowy o przewadze zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo-gospodarczej, następne 75 mb działki jako strefa terenów nieuciążliwej działalności gospodarczej na terenach stanowiących bezpośrednie zaplecze zabudowanych działek siedliskowych ( ogrodnictwo, przetwórstwo, wytwórczość, składowanie), kolejne 400mb jako strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej ( adaptacja istn. rozproszonej zabudowy, zakaz zabudowy nowej), pozostała część działki to strefa pozostałych terenów rolnych ( adaptacja istniejącej rozproszonej zabudowy, dozwolona zabudowa związana z produkcją rolną), 
Działka 252/1 obręb Dębie na odcinku 84 mb przeznaczona jest jako isniejące tereny wytwórczości, składów, ośrodków obsługi i produkcji rolnej - w tym objęte przekształceniami i restrukturyzacją, na pozostałej długości jako rolnicza przestrzeń produkcyjna ( adaptacja ist. rozproszonej zabudowy, zakaz zabudowy nowej),
Działka 252/3 obręb Dębie przeznaczona jest na całej długości jako istniejące tereny wytwórczości, składów, ośrodków obsługi i produkcji rolnej - w tym objęte przekształceniami i restrukturyzacją.
Działka 290/1 obręb Dębie przeznaczona jest na długości 38mb od drogi gminnej jako strefa terenów ukształtowanej i kształtującej się zabudowy o przewadze zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo gospodarczej, następne 75 mb działki jako strefa terenów nieuciążliwej działności gospodarczej na terenach stanowiących bezpośrednie zaplecze zabudowanych działek siedliskowych ( ogrodnictwo, przetwórstwo, wytwórczość, składowanie), pozostała część działki jako strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej ( adaptacja ist. zabudowy, zakaz zabudowy nowej). 
Działka 251 obręb Dębie przeznaczona jest na długości 100mb od drogi gminnej jako strefa terenów ukształtowanej i kształtującej się zabudowy o przewadze zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo gospodarczej, następne 75 mb działki jako strefa terenów nieuciążliwej działalności gospodarczej na terenach stanowiących bezpośrednie zaplecze zabudowanych działek siedliskowych ( ogrodnictwo, przetwórstwo, wytwórczość, składowanie), pozostały obszar jako strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej ( adaptacja istn. rozproszonej zabudowy, zakaz zabudowy nowej)
Działka 182 obręb Dębie w całości przeznaczona jest jako tereny ukszałtowanej i kształtującej się zabudowy o przewadze zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo - gospodarczej ( intensyfikacja zagospodarowania). 
Wartość rynkowa zabudowanych nieruchomości gruntowych, dla których są założone odpowiednio Księgi Wieczyste nr CZ2C/xxxxxxxx/5 oraz CZ2C/xxxxxxxx/0 wynosi 671 080,00 zł w tym 
- wydzielona funkcjonalnie część działki o nr ewid. 251 obręb 0005 Dębie o pow. 1,2305 ha z zabudową produkcyjną, usługową i gospodarczą dla rolnictwa łącznie z działkami o nr ewid. 252/3 oraz 252/1 obręb 0005 Dębie o łącznej pow. 0,6345 ha z zabudową niemieszkalną,  której wartość rynkowa wynosi 
447 000,00 zł w tym wartość gruntu 218 951 zł
- wydzielona funkcjonalnie część działki o nr ewid. 251 obręb 0005 Dębie o pow. 0,1285 ha ( B-RV) z zabudową mieszkalną, której wartość rynkowa wynosi 57 600,00 zł w tym wartość gruntu wynosi 
15 086,00 zł
- działki o nr ewid. 159, 182 oraz 290/1, których wartość rynkowa wynosi 166 480,00 zł. 


Suma oszacowania wynosi 671 080,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    447 386,67 zł.
Sprzedaż nieruchomości nr KW CZ2C/xxxxxxxx/5 oraz KW CZ2C/xxxxxxxx/0 nie jest objęta podatkiem VAT. 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67 108,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg pod rygorem niedopuszczenia do udziału w licytacji. 


Rękojmię należy wpłacić  na konto komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie 88 10501142 1000 0090 3022 1577 .
Przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy:  Km 329/15  z zaznaczeniem, iż jest to rękojmia. 


Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.13:00 po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią komorniczą oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Do budynku Sądu zostaną wpuszczone jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi. 


 

Komornik Sądowy

Karolina Michno

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Piekary Śląskie, Janusza Korczaka (śląskie). Działka numer: 4642/360

Janusza Korczaka, 41-946, Piekary Śląskie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 223 000 zł
Cena oszacowania: 334 500 zł

Dom w miejscowości Gliwice, Pana Twardowskiego 5 (śląskie). Działka numer: 288

Pana Twardowskiego 5, 44-113, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-22
e-licytacja
Cena wywołania: 567 000 zł
Cena oszacowania: 756 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Norwida 23/34 (śląskie)

Norwida 23/34, 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 113 850 zł
Cena oszacowania: 151 800 zł