Dodano dnia: 2020-02-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działki niezabudowane

Mistrzewice, 96-512, Mistrzewice, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2020-04-07
Sygnatura: Km 979/18
Obszar działki: 2,44 ha
Cena wywołania: 60 750 zł
Cena oszacowania: 81 000 zł
Wadium: 8 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie

Jacek Jachowicz

Kancelaria Komornicza, 15-go Sierpnia 6, Sochaczew, 96-500 Sochaczew

tel. 46 8622458 / fax. 46 8622062

Sygnatura: Km 979/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-04-2020 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Mistrzewice, 96-512 Młodzieszyn, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1O/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest położona w zasięgu energii elektrycznej, wody z sieci. Działki o kształcie wydłużonym, poł. jedna za drugą: nr 130 o pow. 1,65ha i nr 131 o pow. 0,79ha - łączny obszar to 2,44ha. Szczegółowa klasyfikacja gruntów w operacie, przeg. grunty klasy IV i V, cz. łąki, cz. lasy. Dz. 130 posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Działka o numerze ewidencyjnym 130 jest w części od drogi zakrzaczona, w dalszej części porośnięta trawą, nie uprawiana. Działka ewidencyjna nr 131 nie posiada dostępu do drogi publicznej, graniczy z rzeką Bzurą, teren jest niski, zakrzaczony, nie uprawiany. Dostęp do działki nr 131 jest możliwy przez działkę nr 130, a nast. dz. nr 267 (koryto Bzury z cz. brzegową; cz. lądowa działki nr 267 w tym miejscu "wcina" się pomiędzy dz. nr 130 i 131). Działka nr 130 jest położna w zasięgu energii elektrycznej, wody. Wg studium nieruchomość znajduje się w części od drogi publicznej na terenach adaptacji, przekształceń porządkowania i intensyfikacji istniejącego układu osadniczego o dominującej funkcji zabudowy zagrodowej RM, w pozostałej części na obszarach rolnych. Działka o numerze ewidencyjnym 131 jest położona na terenie użytków zielonych, korytarzy ekologicznych. Dla nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Suma oszacowania wynosi 81 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jacek Jachowicz


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kańkowo, Kańkowo (mazowieckie). Działki numer: 335/2, 402/2, 574, 579

Kańkowo, 07-320, Kańkowo, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-09
Cena wywołania: 19 000 zł
Cena oszacowania: 28 500 zł

Grunt w miejscowości Dąbrówka-Ług, Dąbrówka-Ług (mazowieckie). Działka numer: 26/2

Dąbrówka-Ług, 08-114, Dąbrówka-Ług, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-19
Cena wywołania: 51 000 zł
Cena oszacowania: 68 000 zł

Grunt w miejscowości Radziejowice-Parcel, ul. Kalinowa (mazowieckie). Działka numer: 2/5

ul. Kalinowa, 96-325, Radziejowice-Parcel, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-18
Cena wywołania: 866 667 zł
Cena oszacowania: 1 300 000 zł