Dodano dnia: 2022-06-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

działka zabudowana

Świerkowa 3, 98-100, Łask, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-08
Sygnatura:  Km 331/20
Cena wywołania: 242 625 zł
Wadium: 32 350 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łasku

Krzysztof Skrzypek

Kancelaria Komornicza, Juliusza Słowackiego 16,  Łask,   98-100 ŁASK

tel. 436752132 / fax. 436762973

Sygnatura: Km 331/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-07-2022 o godz. 09:40  w budynku Sądu Rejonowego w Łasku z siedzibą przy ul. Kolejowa 12, 98-100 ,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Liliana Maria Kaczorowska  położonej przy  Świerkowa 3, 98-100 Łask , dla której  Sąd Rejonowy w Łasku Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Przemysłowa 5, Łask, 98-100 Łask)   prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 323 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 242 625,00 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 0%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.   Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 350,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski 89 1020 3352 0000 1902 0275 7110.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Kolejowa 12, 98-100  ŁASK.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Krzysztof Skrzypek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Łask, Narutowicza 25/40 (łódzkie)

Narutowicza 25/40, 98-100, Łask, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 74 033 zł
Cena oszacowania: 111 050 zł