Dodano dnia: 2020-02-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana budynkiem podpiwniczonym z poddaszem użytkowym

ul.Jana Matejki 47, 32-720, Nowy Wiśnicz, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-09-23
Sygnatura: KM 1265/18
Obszar działki: 0,0870 ha
Cena wywołania: 41 560 zł
Cena oszacowania: 311 702 zł
Wadium: 31 171 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas

Kancelaria Komornicza w Bochni, ul. Kazmierza Wielkiego 20, 32-700 Bochnia


tel. (14) 614-55-03 / fax. (14) 614-55-03

Sygnatura: KM 1265/18


                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas Kancelaria Komornicza w Bochni zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23.09.2020r.o godz 12:00 w sali nr 123Sądu Rejonowego w Bochni odbędzie się:

D R U G A     L I C Y T A C J A- udziału wynoszącego 1/6 części we własności nieruchomości objętej KW TR1O/xxxxxxxx/2 Eweliny Cebularz-Oleksy
- udziału wynoszącego 1/6 części we własności nieruchomości objętej KW TR1O/xxxxxxxx/2 Edyty Alicji Biernacik (poprz. Cebularz)
- udziału wynoszącego 2/3 części we własności nieruchomości objętej KW TR1O/xxxxxxxx/2 Mariana Cebularz


Nieruchomość gruntowa położona w Nowym Wiśniczu posiada powierzchnię 0,0998 ha. Kształt działki nieregularny o wymiarach szerokość: do 30m, długość do 42m. Teren płaski. Uzbrojenie terenu stanowi sieć gazowa, elektryczna, kanalizacyjna, wodociągowa. Wjazd od strony południowej ul. Matejki. Działka zabudowana budynkiem podpiwniczonym, II kondygnacyjnym z poddaszem użytkowym. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej w latach 80-tych XXw. Skład pomieszczeń:


Parter: ganek, klatka schodowa, hol, kuchnia, łazienka, pokój dzienny, pokój. Powierzchnia użytkowa - 83,75 m².

Poddasze: hol, garderoba, łazienka, 3 pokoje. Powierzchnia użytkowa- 59,46 m².

Przyziemie: klatka schodowa, wiatrołap, kuchnia, korytarz, łazienka, garaż, 2 pokoje. Powierzchnia użytkowa – 52,83 m². Piwnica: wysokość mniejsza niż 2,20m, klatka schodowa, pomieszczenie gospodarcze, korytarz, kotłownia.

Powierzchnię garażu, pomieszczenia gospodarczego w piwnicy oraz kotłownię zaliczono do powierzchni dodatkowych. Powierzchnia użytkowa – 196,04 m².

Działka ogrodzona z utwardzonym podjazdem oraz chodnikiem betonowym. Pozostała część z nasadzeniami drzewami owocowymi oraz drzewami i krzewami iglastymi.


Wartość udziału 1/6 oszacowana została na kwotę: 62 340,33 zł

Wartość udziału 2/3 oszacowana została na kwotę: 249 361,32 zł


Cena wywoławcza każdego z udziałów wynoszącego 1/6 w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę

41560,22 zł.

Cena wywoławcza udziału wynoszącego 2/3 w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 166 240,88 zł.


Przystępujący do licytacji:

- udziału 1/6 zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału, tj. kwotę 6 234,03zł,

- udziału 2/3 zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału, tj. kwotę 24 936,13 zł,

w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika nr 19 2030 0045 1110 0000 0285 5540najpóźniej w przeddzień licytacji.


Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Nieruchomości te można oglądać w dniu 9.09.2020r. od godz. 9:00-9:30, zaś operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 20.


Komornik Sądowy


mgr Przemysław Bidas
Pouczenie:

Zgodnie z art. 767 KPC na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniuskargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Nowy Wiśnicz, ul. Bocheńska 30 (małopolskie). Działka numer: 3/5

ul. Bocheńska 30, 32-720, Nowy Wiśnicz, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-01
Cena wywołania: 37 938 zł
Cena oszacowania: 56 907 zł