Dodano dnia: 2020-03-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym

ul. Bystrzycka 35, 57-500, Stara Bystrzyca, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-06-19
Sygnatura: Km 126/19
Obszar działki: 0,4100 ha
Cena wywołania: 195 150 zł
Cena oszacowania: 260 200 zł
Wadium: 26 020 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku

Andrzej Suszycki

Kancelaria Komornicza, Okrzei 11, Kłodzko, 57-300 Kłodzko

tel. 74640743 / fax. 746400743

Sygnatura: Km 126/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2020 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy B.Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 129, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Bystrzycka 35, 57-500 Stara Bystrzyca, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Starej Bystrzycy ul. Bystrzycka 35(działka nr 221/4, AM-3, obręb 0028, Stara Bystrzyca) o powierzchni 0,41 ha. W skład działki wchodzą następujące użytki - grunty rolne zabudowane o pow. 0,07 ha (Br-PsIII) oraz pastwiska trwałe o pow. 0,34 ha (PsIII). Na części działki posadowiony jest budynek mieszkalno-gospodarczy o ogólnej powierzchni 262,46 m2, w tym część mieszkalna o pow. 95,05 m2 oraz część gospodarcza o pow. 117,22 m2. Obiekt jest zaniedbany. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej, położona jest bezpośrednio przy drodze powiatowej. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bystrzyca Kłodzka, przyjętym uchwałą nr XLI/412/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2013 roku, przedmiotowa nieruchomość posiada następujący symbol w studium SB MRU1 - teren zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej.

Suma oszacowania wynosi 260 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 195 150,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 020,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 33 2030 0045 1110 0000 0196 0560.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kłodzku mieszczącym się pod adresem: B.Getta 15, Kłodzko, 57-300 Kłodzko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Andrzej Suszycki


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Roztoka, Roztoka (dolnośląskie). Działka numer: 198/2

Roztoka, 58-173, Roztoka, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-03-04
Cena wywołania: 50 625 zł
Cena oszacowania: 67 500 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Wrocław, Czajkowskiego 120 (dolnośląskie)

Czajkowskiego 120, 51-147, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-01-24
Cena wywołania: 146 100 zł
Cena oszacowania: 194 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, ul. Leona Wyczółkowskiego 57/9 (dolnośląskie)

ul. Leona Wyczółkowskiego 57/9, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-18
Cena wywołania: 16 961 zł
Cena oszacowania: 135 680 zł