Dodano dnia: 2020-05-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana budynkami o funkcji przemysłowej

Potok Wieś, 27-530, Potok Wieś , (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-05-26
Sygnatura: KM 797/19
Obszar działki: 1,1800 ha
Cena wywołania: 532 500 zł
Cena oszacowania: 710 000 zł
Wadium: 71 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Opatowie

Bartłomiej Szyszka

Kancelaria Komornicza, ul. Żeromskiego 1, Opatów, 27-500 Opatów

tel. 158684095 / fax. 158684095

Sygnatura: KM 797/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Bartłomiej Szyszka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-05-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opatowie z siedzibą przy Pl. Obrońców Pokoju 18, 27-500 Opatów, pokój sala nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Potok Wieś gm. Ożarów, 27-530 Ożarów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Potok Wieś gm. Ożarów. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr: KI1S/xxxxxxxx/4. Nieruchomość składa się z działki nr 1141/1 o pow. 1,18 ha położona jest na terenach przemysłowych Cementowni Ożarów. Działka usytuowana jest w północno – zachodniej części ogólnej zabudowy przemysłowej. Dojazd do terenów fizycznie korzystny, ale po drogach stanowiących własność „Grupy Ożarów”. Działka posiada regularny, zwarty kształt o wymiarach ok. 60x130metrów. Zabudowa działki. 1. Hala produkcyjna z zapleczem warsztatowym. Wg kartoteki budynków zrealizowana w 1978r. jako hala produkcyjna, napraw, magazynowa. Funkcjonalnie składa się z 3 zasadniczych części. Głównej jednonawowej, jednoprzestrzennej hali o wymiarach 67x17metrów i wysokości ok. 6,5m do dolnej części kratownic, niższej przyległej od stromy wschodniej stanowiącej zaplecze warsztatowe oraz biurowo – socjalnej w części północnej. Halę zrealizowano w technologii przemysłowej. Ze względu na zmiany społeczno – własnościowe początku lat 90-tych obiekt praktycznie w ostatnim 30 leciu nie podlegał żadnym nakładom remontowym i modernizacyjnym ( od czasu realizacji). Ze względu na powyższe stan techniczny budynku określa się jako niekorzystny. Jednak ogólna funkcjonalność jest dość dobra, jednoprzestrzenna kubatura umożliwia zagospodarowanie zgodnie z potrzebami potencjalnego inwestora. Ograniczeniem są bardzo znaczne nakłady dla doprowadzenia budynku do możliwości przeciętnego użytkowania. Dane ogólne: Powierzchnia zabudowy - 2251m2. Powierzchnia użytkowa – ok. 2400m2 2. Budynek biurowy. Zrealizowany w 1978r. Parterowy, niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii przemysłowo – tradycyjnej - murowany z pustaków żużlo – cementowych. Strop betonowy, wylewany. Wejścia od strony zachodniej. Funkcjonalność typowa dla tego rodzaju obiektów – wzdłuż całego budynku korytarz z obustronnie rozmieszczonymi pomieszczeniami. Stan techniczny budynku – niekorzystny, w części północnej nieznacznie lepszy. Nieużytkowany od ok. 10lat. Dane ogólne: Powierzchnia zabudowy - 997m2, Powierzchnia użytkowa – ok. 850m2 3. Budynek garażowy (warsztat remontowy) Zrealizowany w 1978r. Parterowy, niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii przemysłowo i tradycyjnej – elementów żelbetowych oraz murowany z pustaków żużlo – cementowych. Stan techniczny budynku – niekorzystny. Dane ogólne: Powierzchnia zabudowy - 481m2. Powierzchnia użytkowa – 430m2. 4. Budynek magazynowy. Wg Kartoteki budynków na terenie działki usytuowany jest budynek o powierzchni zabudowy 149m2. Wg mapy ewidencyjnej budynek o tej powierzchni usytuowany jest w południowo – zachodnim narożniku działki. Fizycznie jednak zabudowa w tym miejscu nie występuje. Brak dostępu do drogi publicznej jak również brak formalnego umocowania (służebności drogowej). Właściciel gruntu – Skarb Państwa – działka gruntu w użytkowaniu wieczystym i budynek stanowiący odrębną nieruchomość.

Suma oszacowania wynosi 710 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 532 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I Oddział w Opatowie 46 1240 2773 1111 0010 8760 2402.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Bartłomiej Szyszka


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kielce, Poleska 39A/23 (świętokrzyskie)

Poleska 39A/23, 25-326, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-12
Cena wywołania: 379 685 zł
Cena oszacowania: 506 247 zł

Dom w miejscowości Pawłów, Bronkowice 11 (świętokrzyskie). Działki numer: 26, 22/2, 25

Bronkowice 11, 27-225, Pawłów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-08-23
Cena wywołania: 95 608 zł
Cena oszacowania: 143 413 zł

Mieszkanie w miejscowości Sandomierz, Generała Lina Żółkiewskiego 9/67 (świętokrzyskie)

Generała Lina Żółkiewskiego 9/67, 27-600, Sandomierz, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-02
Cena wywołania: 206 514 zł
Cena oszacowania: 275 352 zł