Dodano dnia: 2020-02-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

działka usługowa

, , Bobrowiczki, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-02-28
Sygnatura: Km 1295/16
Cena wywołania: 158 250 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sławnie

Marcin Borek

Kancelaria Komornicza, ul. Jagiełły 23, Sławno, 76-100 Sławno

tel. 59 810 21 62 / fax. 59 810 21 62

Sygnatura: Km 1295/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sławnie Marcin Borek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2020 o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Sławnie z siedzibą przy ul Wojska Polskiego 8, 76-100 Sławno, pokój sala 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Bobrowiczki, 76-100 Sławno, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1E/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 75/1 o powierzchni 0,8495 HA

Suma oszacowania wynosi 211 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 158 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 57 1020 4681 0000 1702 0027 2211.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Marcin Borek


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Wałcz, ul. Budowlanych (zachodniopomorskie). Działka numer: 3659

ul. Budowlanych, 78-600, Wałcz, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-22
Cena wywołania: 182 467 zł
Cena oszacowania: 273 700 zł

Grunt w miejscowości Trzebusz, Trzebusz (zachodniopomorskie). Działka numer: 222

Trzebusz, 72-320, Trzebusz, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-23
Cena wywołania: 20 028 zł
Cena oszacowania: 26 704 zł

Grunt w miejscowości Wałcz, ul. Budowlanych (zachodniopomorskie). Działka numer: 3660

ul. Budowlanych, 78-600, Wałcz, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-22
Cena wywołania: 17 733 zł
Cena oszacowania: 26 600 zł