Dodano dnia: 2020-02-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka rolna niezabudowana

Jackowice, 99-440, Zduny, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-19
Sygnatura: KM 325/18
Obszar działki: 9.300 m2
Cena wywołania: 55 755 zł
Cena oszacowania: 74 340 zł
Wadium: 7 434 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Podgląd
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu
Marek Cichal
Kancelaria Komornicza, Chopina 7, Łowicz, 99-400 Łowicz
tel. (46) 8376103 / fax. (46) 8300802
Sygnatura: KM 325/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marek Cichal na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-03-2020 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu z siedzibą przy Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz, pokój III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników: **** ******** położonej w miejscowości: Jackowice 15, 99-440 Zduny, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1O/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
nieruchomości położonej w miejscowości: Jackowice 15, gmina Zduny, działki 177, o pow. 9.300 m2, zapisanej w Księdze Wieczystej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łowiczu pod nr KW LD1O/xxxxxxxx/3, stanowiącej własność Guzek Krzysztofa i Guzek Marianny na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Suma oszacowania wynosi 74 340,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 755,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 434,00 zł. Rękojmia powinna być złożona, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu Centrala 84 9288 0001 0003 4672 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed Licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta -  sygn. akt I Co 231/18 w Sądzie Rejonowym w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 1/3 w zakresie znajdujących się  w tych aktach dokumentów: odpisu protokołu oszacowania nieruchomości, operatu szacunkowego biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.             

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Marek Cichal

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Moszczenica, Moszczenica (łódzkie). Działka numer: 437

Moszczenica, 97-310, Moszczenica, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-17
Cena wywołania: 25 200 zł
Cena oszacowania: 33 600 zł

Dom w miejscowości Piotrków Trybunalski, Polna 5 (łódzkie). Działka numer: 12

ul. Polna 5, 97-300, Piotrków Trybunalski, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-07
Cena wywołania: 810 750 zł
Cena oszacowania: 1 081 000 zł

Grunt w miejscowości Zalesiaki, Zalesiaki (łódzkie). Działki numer: 196, 199, 206

Zalesiaki, 98-355, Zalesiaki, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-26
Cena wywołania: 10 950 zł
Cena oszacowania: 14 600 zł