Dodano dnia: 2020-01-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezagospodarowana, porośnięta drzewami, krzewami i dziką roślinnością

Łomianki, 05-092, Łomianki, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-11
Sygnatura: Km 1640/18
Obszar działki: 3000,00 m2
Cena wywołania: 299 970 zł
Cena oszacowania: 399 960 zł
Wadium: 39 996 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza

Marek Michalewicz

Kancelaria Komornicza, Wrocławska 2 A, Warszawa, 01-493 Warszawa

tel. 0224363874 / fax. 0224363875

Sygnatura: Km 1640/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marek Michalewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2020 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z siedzibą przy Kocjana 3, 01-479 Warszawa, pokój 1138, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Brzegowa , 05-092 Łomianki, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Działka nr 119/4 ma kształt trapezu o długości boków 121,5m i 103,0m oraz wysokości ok. 26,6m. Przylega bezpośrednio do podstawy wału przeciwpowodziowego (od strony północno-wschodniej), od strony zachodniej – ulica dojazdowa o szer. 10,0m. Działka nr 119/4 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd zapewniony jest poprzez służebność przejazdu po działkach nr: 119/12, 119/13, 119/14, 119/15,119/6 (powstałe z podziału działki nr 119/5) oraz przez działkę nr 119/2. Na dzień oględzin nieruchomości brak jest faktycznego dojazdu – teren nieuporządkowany, pas służebności nieudrożniony (rosną tam duże drzewa i krzewy, teren niewyrównany). Z uwagi na zapisy planu miejscowego, które wskazują strefę ochronną od wału przeciwpowodziowego na gł. 50,0m ÷ 80,0m oraz nieprzekraczalną linię zabudowy 6,0m od zachodniej granicy działki, strefa możliwej zabudowy działki jest znacznie ograniczona – budynek może być zlokalizowany w południowej części działki, a jego szerokość to max. 9,0m. Przeznaczenie wycenianej nieruchomości określono na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne – etap I, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXXIII/378/2017 z dnia 02.10.2017r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 16.11.2017r., poz. 10373). Zgodnie z zapisami ww. planu miejscowego, działka nr 119/4 w Łomiankach Dolnych, położona jest na terenie oznaczonym symbolem: MN 1 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Plan ustala m.in. strefę ochronną od wału przeciwpowodziowego ok. 50 m od stopy wału oraz nieprzekraczalne linie zabudowy. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne – etap II, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XL/470/2018 z dnia 8 marca 2018r., wzdłuż zachodniej granicy działki nr 119/4 projektowana jest droga dojazdowa KDD4 o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0m. Działka jest niezagospodarowana, porośnięta drzewami, krzewami i dziką roślinnością. Do działki nie jest doprowadzona żadna sieć infrastruktury technicznej – w odl. ok. 100,0m znajduje się linia energetyczna niskiego napięcia. Wodociąg biegnie w ul. Brzegowej – w odl. ok. 360,0m.

Suma oszacowania wynosi 399 960,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 299 970,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 996,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 26124060741111001047486189.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza mieszczącym się pod adresem: Kocjana 3, Warszawa, 01-479 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marek Michalewicz


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Łomianki, Jana Kiepury 3/2 (mazowieckie). Działka numer: 76/34

Jana Kiepury 3/2, 05-092, Łomianki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-10-03
Cena wywołania: 627 000 zł
Cena oszacowania: 836 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Łomianki, Równoległa 10 (mazowieckie)

Równoległa 10, 05-092, Łomianki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-10-07
Cena wywołania: 889 218 zł
Cena oszacowania: 1 699 920 zł