Dodano dnia: 2020-02-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta

ul. Cicha , 59-850, Świeradów Zdrój, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-05-13
Sygnatura: KM 1434/11
Obszar działki: 0,2000 ha
Cena wywołania: 94 500 zł
Cena oszacowania: 126 000 zł
Wadium: 12 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim

Małgorzata Powalska-Graba

Kancelaria Komornicza, Oświęcimska 3, Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

tel. 75 6477799 / fax. 75 6477799

Sygnatura: KM 1434/11

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z siedzibą przy Jaśkiewicza 12, 59-600 Lwówek Śląski, pokój 304, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 59-850 Świeradów Zdrój, dla której SĄD REJONOWY LWÓWEK ŚLĄSKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1S/xxxxxxxx/5.

Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świeradów - Zdrój, gmina Świeradów - Zdrój - działka ewidencyjna nr 74/2 o obszarze 0,2ha. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz nowa zabudowa wielorodzinna apartamentowa i tereny niezabudowane. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową, a bezpośrednio przy samej nieruchomości droga gruntowa utwardzona. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 6/1 dr). Działka nr 74/2 ma kształt regularny, zbliżony do trójkąta. Ukształtowanie terenu ze spadkiem w kierunku wschodnim. Działka jest niezabudowana i nieogrodzona, w znacznym stopniu zadrzewiona i zakrzaczona. Zgodnie z mapą zasadniczą działka nie jest uzbrojona, ale na sąsiednich nieruchomościach oraz w pasie drogi dostępne są: energia elektryczna, wodociągi i kanalizacja, a przy nieruchomościach położonych niżej ul. Cichej także sieć gazowa. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr V/25/2015 z dnia 4 lutego 2015r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 17 lutego 2015r., poz. 602), nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 67MN/UT: 1)przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usług turystyki i wypoczynku; 2) przeznaczenie dopuszczalne: a)usługi handlu detalicznego, gastronomii, b) budynki gospodarcze, c) budynki garażowe, d) budynki gospodarczo-garażowe; i w niewielkiej części symbolem 74KDD: tereny dróg publicznych dojazdowych. Działka położona jest także w granicach strefy B ochrony uzdrowiskowej "Świeradów-Zdrój" i "Czerniawa-Zdrój" oraz w granicach strefy obserwacji archeologicznej miasta Świeradów-Zdrój i obszarze objętym ochroną konserwatorską.

Suma oszacowania wynosi 126 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 500,00 . Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Komornik Sądowy

Małgorzata Powalska-Graba


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Opolska 121/5 (dolnośląskie)

Opolska 121/5, 52-013, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-19
Cena wywołania: 185 250 zł
Cena oszacowania: 247 000 zł

Grunt w miejscowości Środa Śląska, ul. Flamandzka / ul. Mickiewicza (dolnośląskie). Działka numer: 136

ul. Flamandzka / ul. Mickiewicza, 55-300, Środa Śląska, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-20
Cena wywołania: 37 215 zł
Cena oszacowania: 49 621 zł

Dom w miejscowości Kłodzko, Śnieżna 13 (dolnośląskie). Działki numer: 13/3, 13/2

Śnieżna 13, 57-300, Kłodzko, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-28
Cena wywołania: 442 500 zł