Dodano dnia: 2020-03-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezabudowana porośnięta chwastami i wieloletnią samosiejką

Rzezawa, 32-700, Łazy, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-11-19
Sygnatura: KM3211/14, KM 328/20
Obszar działki: 1,2900 ha
Cena wywołania: 51 165 zł
Cena oszacowania: 76 747 zł
Wadium: 7 675 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas

Kancelaria Komornicza w Bochni, ul. Kazmierza Wielkiego 20, 32-700 Bochnia


tel. (14) 614-55-03 / fax. (14) 614-55-03

Sygnatura: KM3211/14, KM 328/20O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas Kancelaria Komornicza w Bochni zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19.11.2020r. o godz 12:15 w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Bochni odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości objętej KW TR1O/xxxxxxxx/4

Działka ewidencyjna numer 51 posiada powierzchnię 12900 m². Działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta i wymiarach szerokości: 41-58 m i długości około 250 m. Teren płaski od strony wschodniej, w części zachodniej o zmiennym ukształtowaniu. Działka nie posiada prawnego dojazdu. Uzbrojenie terenu stanowi sieć wodociągowa przebiegająca w granicach działki. Działka jest niezabudowana i nieogrodzona. Działka nie jest uprawiana, porośnięta chwastami i wieloletnią samosiejką o wartości opałowej równej kosztom pozyskania.

Wartość udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości oszacowana została na łączną kwotę: 76 747,50 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania udziału, tj.: 51 165,00 zł

    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości/udziału, tj. kwotę: 7 674,75 zł w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika nr Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala 19 2030 0045 1110 0000 0285 5540.

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Nieruchomości te można oglądać w dniu 5.11.2020r. od godz. 12:00-13:30, zaś operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 20.

Komornik Sądowy


mgr Przemysław Bidas
Pouczenie:

Zgodnie z art. 767 KPC na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.
Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art.136 kpc).


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Tokarnia, Tokarnia 747 (małopolskie). Działka numer: 2284/1

Tokarnia 747, 32-436, Tokarnia, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-02
Cena wywołania: 294 666 zł
Cena oszacowania: 442 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, Bartla 19A/4U (małopolskie)

Bartla 19A/4U, 30-389, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-02-07
Cena wywołania: 106 593 zł
Cena oszacowania: 142 124 zł

Dom w miejscowości Gawłów, Gawłów (małopolskie). Działka numer: 513/3

Gawłów, 32-711, Gawłów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-25
Cena wywołania: 102 750 zł
Cena oszacowania: 137 000 zł