Dodano dnia: 2020-02-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezabudowana

, , Koronowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2020-02-20
Sygnatura: KM 3976/18
Cena wywołania: 43 125 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Jacek Hospod

Kancelaria Komornicza, Śniadeckich 9, Bydgoszcz, 85-011 Bydgoszcz

tel. 52-321-22-53 / fax.

Sygnatura: KM 3976/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jacek Hospod na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-02-2020 o godz. 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Bulwarowa 13 , 86-010 Koronowo, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowej o powierzchni 0,0441ha, położona w województwie kujawsko-pomorskim, powiat bydgoski w Koronowie przy ul. Bulwarowa 13. Nieruchomość jest niezabudowana. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, teren płaski. Działka niezagospodarowana, nieużytkowana, z trzech stron ogrodzona (ogrodzenie sąsiednich działek). Dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/xxxxxxxx/0. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków nie zostaną dopuszczone do przetargu. W związku z tym, iż licytacja odbywa się w trybie uproszczonym na podstawie art.1013¹ §1 kpc do którego stosuje się przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 18:00 dnia następnego na konto komornika wskazane powyżej, bądź do 15:30 w kancelarii komornika. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tej samej nieruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej do dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą 1/10 części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W dniu 20.02.2020r. można oglądać nieruchomość od godziny 14:30 do 14:45

Suma oszacowania wynosi 57 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 125,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 92 20300045 1110 0000 0272 6380.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:30 do godz. 14:45 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jacek Hospod


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Marcinkowo, Marcinkowo (kujawsko-pomorskie)

Marcinkowo, 88-110, Marcinkowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-02-11
Cena wywołania: 501 371 zł
Cena oszacowania: 668 495 zł

Mieszkanie w miejscowości Aleksandrów Kujawski, ul. Dworcowa 11/3 (kujawsko-pomorskie)

ul. Dworcowa 11/3, 87-700, Aleksandrów Kujawski, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-09
Cena wywołania: 117 333 zł
Cena oszacowania: 176 000 zł

Dom w miejscowości Tryszczyn, Bajkowa 9 (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 406/43, 406/42, 406/35

Bajkowa 9, 86-010, Tryszczyn, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-28
Cena wywołania: 421 500 zł
Cena oszacowania: 562 000 zł