Dodano dnia: 2020-02-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezabudowana

Gardzko, 66-500, Gardzko, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2020-03-05
Obszar działki: 0,9300 ha
Cena wywołania: 7 800 zł
Cena oszacowania: 10 400 zł
Wadium: 1 040 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr  GW1K/xxxxxxxx/5Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 10136 kpc, w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-03-2020 r. o godz. 10:00, w kancelarii mieszczącej się: 66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. Gorzowska 3, odbędzie się pierwsza licytacja 3/6 niewydzielonej części nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze GW1K/xxxxxxxx/5.


Przedmiotem licytacji jest udział 3/6 w nieruchomości, którą stanowi niezabudowana działka rolna nr 325/3 o powierzchni 0,9300 ha, całość ŁIV, położon w obrębie Gardzko, gm. Strzelce Krajeńskie.Kształt działki jest nieregularny i średnio korzystny (zbliżony do nierównego trapezu), konfiguracja powierzchni zbliżona do płaskiej. Grunt jest użytkowany rolniczo jako łąka (koszony). Dla terenu, w którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie ma planuzagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Kraj. działka oznaczona jest jako obszary rolne użytków zielonych (symbol „RZ”).


Suma oszacowania udziału 3/6 wynosi:  10 400,00 zł   

Cena wywołania udziału 3/6 wynosi:  7 800,00 zł     

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest1 040,00 zł-najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Rękojmię można uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie 54 10201967 0000 8202 0052 4454 lub w kasie kancelarii. Rękojmia może być też złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art.871 kpc i w związku z art.1013 ¹§1 kpc i 10136 kpc, nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu  albo dniach wolnych od pracy.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 (Dz.U.z 2015 poz.626 art.2 pkt 3)od 01 stycznia 2016 r nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty 2% podatku obliczonego od wartości rynkowej rzeczy, poza wyjątkami określony w ustawie. 


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Zielona Góra, Drzonków-Olimpijska 49 (lubuskie). Działka numer: 340/1

Drzonków-Olimpijska 49, 65-001, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-04
Cena wywołania: 291 300 zł
Cena oszacowania: 388 400 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Zbąszynek, Zbąszynek (lubuskie)

Zbąszynek, 66-210, Zbąszynek, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-01-18
Cena wywołania: 14 400 zł
Cena oszacowania: 19 200 zł

Dom w miejscowości Gozdnica, Kościuszki 2 (lubuskie). Działka numer: 401

Kościuszki 2, 68-130, Gozdnica, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-09
Cena wywołania: 109 335 zł
Cena oszacowania: 145 780 zł