Dodano dnia: 2020-02-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka niezabudowana

Podmyszadła, 05-280, Jadów, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-27
Sygnatura: Kmp 20/18
Obszar działki: 1,9600 ha
Cena wywołania: 25 125 zł
Cena oszacowania: 33 500 zł
Wadium: 3 350 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy   (dawniej Rew.I)
przy Sądzie Rejonowym w Wołominie
Paweł Bukszewicz
Kancelaria Komornicza nr II  w Wołominie
05-200 Wołomin Warszawska 7
Kmp 20/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1W/xxxxxxxx/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Bukszewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-03-2020r. o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie mającego siedzibę przy ul. Prądzyńskiego 3a, odbędzie się  pierwsza licytacja nieruchomości  

OPIS:  Nieruchomość gruntowa- grunty orne RV - 1,25ha, pastwiska trwałe PsIV - 0,48ha, PsV - 0,21ha, grunty nad rowami W - 0,02ha,  dz. nr ew. 238 o pow. 19 600,00m2
 
należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 05-280 Jadów, dz. nr ew. 238, obręb 0009 Myszadła
dla której  Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział IV Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1W/xxxxxxxx/8   [NKW: WA1W/xxxxxxxx/8]

Suma oszacowania wynosi 33 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 125,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 350,00zł. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto komornika: PKO BP SA IV O/Warszawa 41 10201042 0000 8102 0009 3013.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Sprzedaż nieruchomości na licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do którego zapłaty zobowiązany jest nabywca licytacyjny nieruchomości.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów
  

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Dębnowola, Dębnowola (mazowieckie). Działki numer: 243/1, 738/1, 856/1, 972/1

Dębnowola, 05-640, Dębnowola, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-04-26
Cena wywołania: 1 690 zł
Cena oszacowania: 14 150 zł

Grunt w miejscowości Ludwinów, Diamentowa (mazowieckie). Działka numer: 1199/3

Diamentowa, 05-254, Ludwinów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-27
Cena wywołania: 240 750 zł
Cena oszacowania: 321 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Radom, ul. Malczewskiego 20/11 (mazowieckie)

ul. Malczewskiego 20/11, 26-600, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-18
Cena wywołania: 91 875 zł
Cena oszacowania: 122 500 zł