Dodano dnia: 2020-01-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka nieużytkowana

Jabłonna, 64-308, Jabłonna, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2020-02-18
Sygnatura: KM 596/18
Obszar działki: 14,3478 ha
Cena wywołania: 1 165 118 zł
Cena oszacowania: 2 330 235 zł
Wadium: 233 024 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim

Krzysztof Łysiak

Kancelaria Komornicza, Więzienna 1, Grodzisk Wielkopolski, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel. 614446971 / fax. 614446971

Sygnatura: KM 596/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Krzysztof Łysiak na podstawie art. 867 kpc w zw. z art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-02-2020 o godz. 11:10 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Jabłonna, 64-300 Nowy Tomyśl, dla której SĄD REJONOWY GRODZISK WLKP. V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1S/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 14.3478 ha, położona w Jabłonnej poza zwartym obszarem zabudowy wsi, przy drodze prowadzącej w kierunku Borui Kościelnej o nawierzchni bitumicznej. Przedmiotowa nieruchomość ma założoną księgę wieczystą PO1S/xxxxxxxx/0. Działka nr 1541/8 jest nieużytkowana. Teren nieruchomości nie jest ogrodzony.

Suma oszacowania wynosi 2 330 235,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 1 165 117,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 233 023,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Nowy Tomyśl 93102041440000680200069849.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 871 kpc w zw. z art. 10136 kpc nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.  Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona. 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Krzysztof Łysiak


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Romanowo Dolne, Romanowo Dolne (wielkopolskie). Działka numer: 1028

Romanowo Dolne, 64-700, Romanowo Dolne, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-16
Cena wywołania: 9 675 zł
Cena oszacowania: 12 900 zł

Grunt w miejscowości Poznań, Letniskowa (wielkopolskie). Działki numer: 11/9, 11/8

Letniskowa, 60-001, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-17
Cena wywołania: 416 100 zł
Cena oszacowania: 416 100 zł

Grunt w miejscowości Margonin, Sypniewo (wielkopolskie). Działki numer: 132/3, 132/4, 132/5, 194, 134, 180/5, 196/1, 183/1, 180/7, 180/9

Sypniewo, 64-832, Margonin, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-03-01
Cena wywołania: 3 827 288 zł
Cena oszacowania: 5 103 050 zł