Dodano dnia: 2020-03-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dwie działki sąsiadujące ze sobą pełniące funkcję drogi wewnętrznej

Zabłocie , 32-020, Zabłocie, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2020-04-23
Obszar działki: 0,0429 ha
Cena wywołania: 20 479 zł
Cena oszacowania: 40 959 zł
Wadium: 4 096 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik Kancelaria Komornicza nr I w Wieliczce zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc i art. 10136 kpc, że w dniu  23 kwietnia 2020 roku o godz. 11:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik, ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka odbędzie się:

D R U G A   U P R O S Z C Z O N A    L I C Y T A C J A

nieruchomości  położonej w miejscowości Zabłocie, gm. Biskupice, składającej  się z:

- lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku numer  142  w trakcie budowy o powierzchni użytkowej 245,6600 m2  wraz z udziałem 24566/48460 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części wspólne budynku, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/xxxxxxxx/7 (nieruchomość wspólna objęta jest KW o nr KR1I/xxxxxxxx/0);

- lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku  numer 142  w trakcie budowy o powierzchni użytkowej 238,9400 m2  wraz z udziałem 23894/48460 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części wspólne budynku, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/xxxxxxxx/4 (nieruchomość wspólna objęta jest KW o nr KR1I/xxxxxxxx/0);

- lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku numer  143  w trakcie budowy o powierzchni użytkowej 245,6600 m2  wraz z udziałem 24566/48460 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części wspólne budynku, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/xxxxxxxx/8 (nieruchomość wspólna objęta jest KW o nr KR1I/xxxxxxxx/1);

- lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku numer  143  w trakcie budowy o powierzchni użytkowej 238,9400 m2  wraz z udziałem 23894/48460 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części wspólne budynku, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/xxxxxxxx/5 (nieruchomość wspólna objęta jest KW o nr KR1I/xxxxxxxx/1);

- kompleksuniezabudowanych działek ewidencyjnych nr 217/10, nr 217/12, posiadających założoną  księgę wieczystą  w  Wydziale  Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w  Wieliczce o nr KR1I/xxxxxxxx/5 (działki sąsiadują ze sobą, tworzą funkcjonalną całość, pełnią  funkcję drogi wewnętrznej ).

PRZEDMIOT LICYTACJI

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

lokal  mieszkalny o nr 1 w budynku numer  142 - 531.637,42 zł (brutto)

lokal mieszkalny o nr 2 w budynku  numer 142 - 515.670,03 zł (brutto)

lokal mieszkalny o nr 1 w budynku numer  143 - 591.973,31 zł (brutto)

lokal mieszkalny o nr 2 w budynku numer  143 - 573.596,18 zł (brutto)

kompleks niezabudowany działek ewidencyjnych nr 217/10, nr 217/12 - 40.959,00 zł (brutto)

CENA WYWOŁANIA(tj.1/2 ceny oszacowania)

lokal  mieszkalny o nr 1 w budynku numer  142 - 265.818,71 zł ( brutto )

lokal mieszkalny o nr 2 w budynku  numer 142 - 257.835,02 zł ( brutto )

lokal mieszkalny o nr 1 w budynku numer  143 - 295.986,66 zł ( brutto )

lokal mieszkalny o nr 2 w budynku numer  143 - 286.798,09 zł ( brutto ) 

kompleks niezabudowany działek ewidencyjnych nr 217/10, nr 217/12 - 20.479,50 zł ( brutto )


WYSOKOŚĆ WADIUM tj. 10% ceny oszacowania)

lokal  mieszkalny o nr 1 w budynku numer  142 - 53.164,00 zł

lokal mieszkalny o nr 2 w budynku  numer 142 - 51.567,00 zł

lokal mieszkalny o nr 1 w budynku numer  143 - 59.198,00 zł

lokal mieszkalny o nr 2 w budynku numer  143 - 57.360,00 zł

kompleks niezabudowany działek ewidencyjnych nr 217/10, nr 217/12 - 4.100,00 zł

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce tak by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce   lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że  w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych  z dnia 09.09.2000 r. ( Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast. ) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny  winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Rostki, Rostki (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 134/1, 134/2, 134/3, 134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 134/8, 134/9, 134/10, 134/11, 134/12, 134/...

Rostki, 11-510, Rostki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 501 915 zł
Cena oszacowania: 48 397 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Wincentego Pstrowskiego, Wincentego Pstrowskiego 14bcde/44 (warmińsko-mazurskie)

Wincentego Pstrowskiego 14bcde/44, 10-049, Wincentego Pstrowskiego, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-01-28
Cena wywołania: 18 890 zł
Cena oszacowania: 25 187 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Gietrzwałd, ul. Szkolna 17A (warmińsko-mazurskie)

ul. Szkolna 17A, 11-036, Gietrzwałd, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-02-14
Cena wywołania: 987 600 zł
Cena oszacowania: 1 316 800 zł