Dodano dnia: 2021-12-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

druga licytacja nieruchomości

Wadowice, 34-100, Wadowice, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-02
Cena wywołania: 144 000 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Sygn. akt GKm 89/19 i inne
                                                                                                               Wadowice, dnia 2021-12-28


                                                     O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach  Mirosława Wójcicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 02.02.2022  roku  o godz. 10.00 w sali nr 310 w Sądzie Rejonowym  w Wadowicach  odbędzie się:

                                                      D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Wadowice gm. Wadowice powiat wadowicki stanowiących własność dłużnika, posiadających założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach o nr KR1W/xxxxxxxx/3 oraz KR1W/xxxxxxxx/7.
Są to niezabudowane działki nr: 2583/8, 2583/2, 2584/2, 2585/2, 2586/2 o łącznej powierzchni 1,4070ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej MNR, oraz terenach zieleni nieurządzonej o znaczeniu ekologicznym ZE i terenach wód powierzchniowych stojących WS2.  Działki tworzą wspólną parcelę.
Nieruchomość objęta księgą wieczystą o nr KR1W/xxxxxxxx/3 składa się z działki nr 2583/8 o pow. 0,7473 ha. Nieruchomość objęta księgą wieczystą o nr KR1W/xxxxxxxx/7 składa się z działek nr  2583/2, 2584/2, 2585/2, 2586/2 o łącznej powierzchni 0,6512 ha.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Teren uzbrojony w sieć kanalizacyjną, energetyczną - gazociąg i wodociąg znajduje się po drugiej stronie drogi.
Szczegółowy operat szacunkowy  oraz opis tych nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Nieruchomość objęta;
-    księgą wieczystą o nr  KR1W/xxxxxxxx/3  oszacowana jest na kwotę  216.000,00 zł
-    księgą wieczystą o nr  KR1W/xxxxxxxx/7  oszacowana jest na kwotę  155.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania nieruchomości tj.
-    księgi wieczystej o nr  KR1W/xxxxxxxx/3   kwotę  144.000,00 zł
-    księgi wieczystej o nr  KR1W/xxxxxxxx/7   kwotę  103.333,33 zł.
Przystepujacy do licytacji zobowiazany jest złożyć rekojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.
-    księgi wieczystej o nr  KR1W/xxxxxxxx/3   kwotę  21.600,00 zł
-    księgi wieczystej o nr  KR1W/xxxxxxxx/7   kwotę  15.500,00 zł w  następujący sposób:
-  gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
- przelewem na rachunek bankowy komornika  Bank Pekao S.A. nr 83 1240 4197 1111 0010 2228 0560, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciagu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. I Co 1240/19 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławy Wójcickiej  w Wadowicach ul. Mickiewicza 27/7 akta postepowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

                                                                                                                          K O M O R N I K

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Łapczyca, Łapczyca (małopolskie). Działki numer: 1109, 1120/1

Łapczyca, 32-744, Łapczyca, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 9 780 zł
Cena oszacowania: 19 560 zł

Dom w miejscowości Strzegowa, Strzegowa 19 (małopolskie). Działka numer: 486

Strzegowa 19, 32-340, Strzegowa, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-06
e-licytacja
Cena wywołania: 277 500 zł
Cena oszacowania: 370 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, Długa 70/1 (małopolskie)

Długa 70/1, 31-146, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-04
Cena wywołania: 138 975 zł
Cena oszacowania: 185 300 zł