Dodano dnia: 2023-08-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Żurada, Leśna 27 (małopolskie). Działki numer: 135/2, 135/1, 134/2, 134/1

Leśna 27, 32-300, Żurada, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-13
Cena wywołania: 689 333 zł
Cena oszacowania: 1 034 000 zł
Wadium: 103 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu                                                         Olkusz, dnia 2023-07-28 r.
Natalia Gretschel    Kancelaria Komornicza nr. IV
32-300 Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61
( 32 643-30-39,516-370-330  + komornik.olkusz@wp.pl
UWAGA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO KANCELARII
KONTO: 51160014621804229670000002
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
W odpowiedzi podać: Sygn.akt Km 121/18
 www.komornik.olkusz.pl


                                                                                    O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel Kancelaria Komornicza nr. IV zawiadamia na zawiadamia na podstawie art. 953 w zw. z art.986 (z ind. 1-11) Kodeksu postępowania cywilnego , że w teminie od  2023-09-13 r. od godz. 13:00  do 2023-09-20 r. od godz. 13:00 odbędzie się się w systemie teleinformatycznym na portalu: https://e-licytacje.komornik.pl
                                                                               D R U G A       L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa zabudowana
 położona :  Żurada  ul Leśna 27  składająca się z dziełek nr
134/1 o pow. 0,0512 ha ,134/2 o pow.  0,0384 ha,135/1 o pow. 0,0522 ha ,135/2 o pow. 0,0409 ha .Obszar całej nieruchomości 0,1827 ha.
Nieruchomość ma   założoną Księgę Wieczystą nr KR1O/xxxxxxxx/3 w Sądzie Rejonowym w Olkuszu.
Działki nr 134/1 i 135/1 zabudowane są domem mieszkalnym dwukondygnacyjnym z około 2004 roku o powierzchni użytkowej : 259,10 m2
Parametry użytkowe budynku
Parter : salon, pokój ,łazienka z WC , kotłownia ,spiżarnia, kuchnia , pomieszczenie biurowe
Poddasze : 3 pokoje , 2 łazienki z WC , 2 garderoby , korytarz .
Na terenie działek stoi dwustanowiskowy garaż wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej 44 m2
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 034 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 689 333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  tj . kwotę :     103 400,00   zł ( sto trzy tysiące czterysta złotych ) - najpóźniej  na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu . Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika . Wpłatę można również dokonać  w kancelarii komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo albo na rachunek bankowy komornika :


51160014621804229670000002  BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby - do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do  udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego . Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika, w systemie teleinformatycznym na stronie e-licytacje . O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą  uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika .

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przepisu art. 980 nie stosuje się. W razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 986(3) § 3 zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu  zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu. W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną .

Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu
dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem złożonej rękojmi . Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy  termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i  prawa dożywotnika , jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
                                                                                            Asesor                                          Komornik Sądowy

                                                                                           Iwona Goc-Kluczewska                 Natalia GretschelPOUCZENIE:
Na powyższe obwieszczenie przysługuje stronom i uczestnikom postępowania skarga wniesiona w terminie 7 dni od daty jego otrzymania do Sądu Rejonowego w Olkuszu. . Urzędowy formularz skargi pozostaje dostępny w kancelarii komorniczej, budynkach sądów okręgowych oraz rejonowych. Formularz pozostaje dostępny również na stronach internetowych Ministra Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych oraz kancelarii komornika.

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Brzezowa, Brzezowa (małopolskie). Działka numer: 341/8

Brzezowa, 32-410, Brzezowa, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-25
Cena wywołania: 91 333 zł
Cena oszacowania: 137 000 zł

Dom w miejscowości Kraków, Jugowicka 15a (małopolskie). Działka numer: 10

Jugowicka 15a, 30-443, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-03
Cena wywołania: 438 613 zł
Cena oszacowania: 584 818 zł

Nieruchomość w miejscowości Mszalnica, Mszalnica 21 (małopolskie)

Mszalnica 21, 33-334, Mszalnica, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-06
Cena wywołania: 68 633 zł
Cena oszacowania: 91 510 zł