Dodano dnia: 2022-06-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Żmigród, WĄSKA 1 (dolnośląskie). Działka numer: 26/2

WĄSKA 1, 55-140, Żmigród, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-22
Sygnatura: KM 2124/19
Obszar działki: 0,0591 ha
Cena wywołania: 352 500 zł
Cena oszacowania: 470 000 zł
Wadium: 47 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Michał Modliński

Kancelaria Komornicza nr III w Trzebnicy, ul. Obrońców Pokoju 39/2, 55-100 Trzebnica

tel. 713105517 / fax. 717227982

Sygnatura: KM 2124/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Modliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4/-, 55-100 Trzebnica, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy WĄSKA 1, 55-140 ŻMIGRÓD, dla której SĄD REJONOWY W TRZEBNICY IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1W/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0591 ha (tj. 591 m²), znajdująca się w granicach działki nr 26/2, AM-11, obręb Żmigród, gmina Żmigród, powiat trzebnicki, ujawniona księdze wieczystej nr WR1W/xxxxxxxx/8 prowadzonej jest przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, opisana jako tereny mieszkaniowe. Nieruchomość położona jest: 55-140 Żmigród, ulica Wąska 1. Nieruchomość narożna, przy skrzyżowaniu ulic Wąskiej i Rybackiej, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - dwóch ww. ulic, obie o nawierzchni asfaltowej. Działka w całości ogrodzona, a ogrodzenie pokrywa się z jej granicami. Z wyłączeniem zabudowy, zagospodarowana jako przydomowy teren zielony o nawierzchni trawiastej, z pojedynczym zadrzewieniem drzew i krzewów. Zagospodarowanie terenu, z uwagi na zaniedbania w utrzymaniu, jest małokorzystne. Nieruchomość posiada przyłącze do sieci energetycznej, przyłącze gazowe, wodociągowe kanalizacyjnej i telekomunikacyjne. W planie miejscowym działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, za wyjątkiem stacji paliw i obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² lub usługi publiczne, oraz – jako przeznaczenie dopuszczalne – drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna. Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i ochrony krajobrazu oraz obserwacji archeologicznej. Zabudowę działki stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny, położony w zachodniej części działki, który został wybudowany w pierwszych dekadach XX w. (wg informacji właściciela przypuszczalnie w latach 20/30 r.), znajduje się w zabudowie wolno stojącej, trzykondygnacyjny (piętrowy z częściowo użytkowym poddaszem), podpiwniczony, którego powierzchnia użytkowa (mieszkalna) wynosi 187,16 m², na którą składa się powierzchnia parteru (91,62 m²), piętra (70,76 m²) i poddasza (24,78 m²), w tym uwzględniająca klatkę schodową, a nie uwzględniająca piwnic, czy nieużytkowej części poddasza. Budynek znajduje się w średnim stanie technicznym, a szacunkowy stopień zużycia technicznego zawiera się w przedziale 60-65 %. Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, z typowymi rozwiązaniami techniczno-technologicznymi i materiałowymi, z wyposażeniem w instalację wewnętrzną elektryczną, wod.-kan., gazową oraz centralnego ogrzewania zasilanej z kotła na paliwo stałe oraz ciepłej wody użytkowej z bojlera elektrycznego. Budynek jest zamieszkały, zaś w jednym z pomieszczeń na parterze prowadzona jest działalność gospodarcza biura rachunkowego. Dodatkową zabudowę stanowią dwa niewielkie, parterowe budynki gospodarcze, pełniące funkcję garaży (oznaczone ewidencyjnie symbolem „t” – budynki transportu i komunikacji), o powierzchni użytkowej po 15 m², położone na tylnej, wschodniej granicy działki. Budynki znajdują się w średnim/złym stanie technicznym.

Suma oszacowania wynosi 470 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 352 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 we Wrocławiu 73 1020 5226 0000 6602 0429 2660.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
15.09.2022 10:00 - 10:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Michał Modliński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Żmigród, Tadeusza Kościuszki (dolnośląskie)

Tadeusza Kościuszki, 55-140, Żmigród, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 943 550 zł
Cena oszacowania: 1 415 325 zł