Dodano dnia: 2022-03-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Złatna, Złatna 276 (śląskie). Działki numer: 14006/2, 14006/4

Złatna 276, 34-371, Złatna, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-05-11
Sygnatura:  KM 1096/19
Obszar działki: 0,1432 ha
Cena wywołania: 315 550 zł
Cena oszacowania: 631 100 zł
Wadium: 63 110 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Agata Różycka

Kancelaria Komornicza, 3 Maja 31, Żywiec,  34-300 Żywiec

tel. 33 861 56 65 / fax. 33 861 56 65

Sygnatura: KM 1096/19

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2022 o godz. 09:30 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy  ,Złatna,  34-371 Ujsoły, dla której  (adres: ul.  , Złatna, 34-371 Ujsoły) prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1Z/xxxxxxxx/6.

Opis nieruchomości:
Żywiec, dnia 29-03-2022 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka Kancelaria Komornicza nr V w Żywcu 34-300Żywiec ul. 3 Maja 31/- zywiec@komornik.pl tel/fax 033 8615665 Sygn.akt KM 1096/19 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka Kancelaria Komornicza nr V w Żywcu zawiadamia na podstawie art 10136 kpc w zwiazku z art 867 kpc, że w dniu 11.05.2022r o godz. 9:30 w kancelarii komornika w Żywcu odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: kompleks 2 dz.14006/2,14006/4 o łącznej pow.1432m2, zabudowany budynkiem mieszkalnym, położonej w Złatna 276, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ŻYWIEC nr BB1Z/xxxxxxxx/6. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 631.100,00zł. Cena wywoławcza wynosi jedna druga wartości oszacowania tj. kwotę: 315.550,00zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% kwoty oszacowania działki-nieruchomości, tj. kwotę: 63.110,00 zł zgodnie z art. 867 zn 1§1 kpc, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można uiścić na rachunek komornika: 12 1020 1390 0000 6802 0113 7462. Rękojmi nie wpłaca się w przypadku gdy suma oszacowania jest mniejsza niż 5.000,00 zł. Wpłata rękojmi w kwocie innej niż podana powyżej nie będzie uprawniała do udziału w licytacji. Sprzedaż nie podlega podatkowi od towarów i usług VAT, podlega opodatkowaniu PCC. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. UWAGA! Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka Otrzymują do wiadomości: 1. Strony i uczestnicy postępowania; 2. Właściwe urzędy; 3. a/a POUCZENIE: Skargę na czynność można zlożyć do Kancelarii Komornika Agaty Różyckiej zgodnie z art. 767 kpc i winna ona czynić zadość wymogom art. 126 kpc

 

Suma oszacowania wynosi 631 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 315 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 110,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: PKO Oddział 1 w Bielsku-Białej 12 1020 1390 0000 6802 0113 7462 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Agata Różycka

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Cieszyn, Świętego Jerzego 5/65 (śląskie)

Świętego Jerzego 5/65, 43-400, Cieszyn, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 176 250 zł
Cena oszacowania: 235 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Rzeniszów, Rzeniszów (śląskie)

Rzeniszów, 42-350, Rzeniszów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-18
Cena wywołania: 261 900 zł
Cena oszacowania: 349 200 zł

Grunt w miejscowości Gilowice, Gilowice (śląskie). Działki numer: 4236, 1091, 4242

Gilowice, 34-322, Gilowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 46 200 zł
Cena oszacowania: 61 600 zł