Dodano dnia: 2022-07-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Zawidów, Ostróżno 5 (dolnośląskie)

Ostróżno 5, 59-970, Zawidów, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-12
Sygnatura: Km 966/18
Obszar działki: 200 m2
Cena wywołania: 61 500 zł
Cena oszacowania: 82 000 zł
Wadium: 8 200 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Kancelaria Komornicza nr IV

Mirosław Wierzbicki

Kancelaria Komornicza, ul. Warszawska 8/2, Zgorzelec, 59-900 Zgorzelec, konto: 56 1020 2137 0000 9502 0043 9521

tel. 757717257 / fax. 757750938

Sygnatura: Km 966/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-09-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 104, 59-900 Zgorzelec, pokój 205, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Ostróżno 5, 59-970 Zawidów, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1Z/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi budynek mieszkalno-gospodarczy składający się z trzech segmentów: mieszkalnego, gospodarczego oraz innego budynku niemieszkalnego. Segmenty przylegają do siebie i stanowią całość gospodarczą. Łączna powierzchnia zabudowy wynosi ok. 200 m2.Opisywana nieruchomość budynkowa ma nieuregulowany stan prawny w zakresie prawa własności do gruntu.

Suma oszacowania wynosi 82 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 56 1020 2137 0000 9502 0043 9521.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Mirosław Wierzbicki

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Zawidów, Zgorzelecka 11/3 (dolnośląskie)

Zgorzelecka 11/3, 59-970, Zawidów, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 39 333 zł
Cena oszacowania: 59 000 zł