Dodano dnia: 2022-05-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Zawada, Sobieskiego 12 (śląskie). Działki numer: 3072, 3148

Sobieskiego 12, 42-270, Zawada, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-28
Obszar działki: 0,8371 ha
Cena wywołania: 259 961 zł
Cena oszacowania: 346 615 zł
Wadium: 34 662 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie
Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie  Agnieszka Piskuła
42-218 Częstochowa, ul. Okólna 81/A
W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 839/20
(tel.: 34 324-61-06 w godz. od 09:00 do 12:00 )O B W I E S Z C Z E N I E
o licytacji w drodze elektronicznej


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła zawiadamia że w dniu:  28 lipca 2022r. o godz. 11:00  rozpocznie się :

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym - działka nr 3072, oraz niezabudowana działka nr 3148 o łącznej pow. 0,8371 ha położona w miejscowości Zawada, ul. Sobieskiego 12 stanowiącej własność dłużnika *** **** posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW CZ1C/xxxxxxxx/5
Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego: działka nr 3072 częściowo ozanczona symbolem III.MN/Uc02, oraz III.Z04. Natomiast działka nr 3148 oznaczona symbolem III.Z 04, oraz III.WS/Z


Licytacji nieruchomości zakończy się w dniu 4 sierpnia 2022r. o godz. 11:00


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 346.615,00 zł. 
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 259.961,25 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto komornika nr : 22105011421000002355161460 w ING Banku Śląskim SA w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 34.661,50 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu  podając w tytule wpłaty sygnaturę akt Km 839/20 . Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Nie stosuje sie art . 964 kpc.


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw .


Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 10:00 do godziny 12:00 .


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


UWAGA: 
Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną z dnia 27 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2005). 
Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o  podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r  (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.)
W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Kamieniec, Tarnogórska (śląskie)

Tarnogórska, 42-674, Kamieniec, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 269 250 zł
Cena oszacowania: 359 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Częstochowa, Kasztanowa 8/10/37 (śląskie)

Kasztanowa 8/10/37, 42-216, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 144 750 zł
Cena oszacowania: 193 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Tychy, Żorska 93/5B (śląskie)

Żorska 93/5B, 43-100, Tychy, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 292 500 zł
Cena oszacowania: 390 000 zł