Dodano dnia: 2022-06-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Zakopane, Wojciecha Brzegi 4 (małopolskie). Działki numer: 897/1, 560/1

Wojciecha Brzegi 4, 34-500, Zakopane, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-05
Sygnatura:  GKM 24/21
Obszar działki: 0,0922 ha
Cena wywołania: 234 762 zł
Cena oszacowania: 313 016 zł
Wadium: 31 302 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem

Urszula Spas

Kancelaria Komornicza, Nowotarska 26 A,  Zakopane,   34-500 Zakopane

tel. 182068499 / fax. 182068499

Sygnatura: GKM 24/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zakopanem Urszula Spas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-08-2022 o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem z siedzibą przy Gimnazjalna 13, 34-500 Zakopane, pokój 227,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest **** *****  położonej przy  Wojciecha Brzegi 4, 34-500 Zakopane , dla której  Sąd Rejonowy w Zakopanem  (adres: ul. Gimnazjalna 13, Zakopane,  34-500 Zakopane prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1Z/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Licytacja udziału 1/4 części dłużnika **** ***** położonej w Zakopanem składającej się z działek ewid. nr 897/1 i 560/1 w obr. 8 o łącznej powierzchni 0,0922 ha, objętej KW NS1Z/xxxxxxxx/2 należącego: *******. Nieruchomość położona przy ul. W. Brzegi obr. 8 i obejmuje prawo własności dz. ew. nr 560/1 o pow. 0,0729 ha, budynku mieszkalnego nr 4 poł. na w/w działce, dz. ew. nr 897/1 o pow. 0,0193 ha. Dz. ew. nr 560/1 i 897/1 to zwarty kompleks własnościowo-funkcjonalno-użytkowy o łącznej pow. 9a22m2. Dz. ew. nr 897/1 w połudn. jej części niewielka część budynku o przeznaczeniu innym niż mieszkalny, częściowo ogrodzona, z nielicznym zadrzewieniem. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. W. Brzegi. Zagospodarowanie - dz. ew. nr 560/1 - Budynek mieszkalny jednorodzinny - Nasadzenia zieleni - Podjazdy z płyt betonowych oraz chodniki utwardzone kruszywem oraz płyty chodnikowe, - Ogrodzenie Działka ew. nr 897/1 - Nasadzenia zieleni - Częściowe ogrodzenie ze sztachet drewnianych Uzbrojenie: sieć energii elektrycznej, wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć telekomunikacyjna. Ograniczenia: brak Budynek ozn. nr identyfikacyjnym 121701_1.0008.560/1.1_BUD i 121701_1.0008.560/1.2_BUD w zabudowie wolnostojącej, składający się z części murowanej i drewnianej połączony łącznikiem w całości o funkcji mieszkalnej, w części drewnianej budynek składa się z jasnego przyziemia, parteru oraz poddasza użytkowego dwukondygnacyjnego, w części murowanej – parter oraz poddasze użytkowe. Oba budynki kryte dachem wielospadowym w stylu zakopiańskim z pokryciem blacha płaska, w części łącznika dach – stropodach. Instalacje: - instalacja elektryczna - instalacja wodno - kanalizacyjna - instalacja co – z pieca na opał (urządzenie niesprawne) oraz elektryczne. Stan techniczny: zróżnicowany do dalszych prac remontowo - modernizacyjnych – częściowo wymieniona stolarka okienna. Standard wykończenia: zróżnicowany do dalszych prac remontowo - modernizacyjnych oraz częściowo do kapitalnego remontu (część pomieszczeń na poziomie przyziemia w budynku o konstrukcji drewnianej (pomieszczenia zalane oraz zawilgocone) oraz pomieszczenie łączące położone pomiędzy budynkiem o konstrukcji drewnianej a budynkiem o konstrukcji murowanej – „łącznik”. Układ funkcjonalny: zadowalający dla celów mieszkalnych. Budynek ozn. nr identyfikacyjny 121701_1.0008.560/1.3_BUD o konstrukcji drewnianej, parterowy z poddaszem częściowo użytkowym, kryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy trapezowej, strop drewniany, stolarka okienna częściowo skrzynkowa – starego typu oraz zespolona dwuszybowa. Instalacje wod-kan, elektryczna, teletechniczna. Ogrzewanie elektryczne. Stan techniczny dobry, standard typowy - przeciętny. Aktualne użytkowanie: pustostan, budynki nieogrzewane, z wyłączeniem budynku ozn. nr identyfikacyjnym 121701_1.0008.560/1.3_BUD. Budynek „ Jodła: w części przyziemia często zalewany przez sąsiadujący ciek wodny- głównie kotłownia. Powierzchnia użytkowa łączna budynków: 240,8 m2 (powierzchnia przyjęta na podstawie pomiaru własnego dalmierzem laserowym). Do powierzchni użytkowej nie uwzględniono powierzchni łącznika tj. 23 m2 oraz pomieszczenia kotłowni o pow. 12,2 m2, z uwagi na ich stan techniczny (pomieszczenia zalane, zawilgocone do generalnego remontu), które zostały potraktowane jako dodatkowe pomieszczenie mające dodatni wpływ na wartość nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest MPZP. Uchwała nr XXVI/300/2008 Rady Miasta Zakopane z dnia 26.06.2008 r. w sprawie: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pod Reglami”. Działki ew. nr 897/1 i 560/1 położone w przeważającej części w terenach oznaczonym w Planie symbolem WS/ZI – tereny wód śródlądowych płynących (potoki i cieki okresowe) wraz ze strefami ekologicznymi oraz w terenach oznaczonym w Planie symbolem 4.R – tereny rolne. Wobec nieruchomości przed Sądem Rejonowym w Zakopanem toczy się postępowanie o zniesienie współwłasności.

Suma oszacowania wynosi 313 016,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 234 762,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 301,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao S.A. 43 1240 5165 1111 0000 5223 8530.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Gimnazjalna 13, Zakopane, 34-500 Zakopane można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
22.07.2022 10:00 - 11:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Urszula Spas

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Zakopane, Wojciecha Brzegi 4 (małopolskie). Działki numer: 560/1, 897/1

Wojciecha Brzegi 4, 34-500, Zakopane, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 208 677 zł
Cena oszacowania: 313 016 zł