Dodano dnia: 2022-01-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Zakopane, Kasprowicza 28/2 (małopolskie)

Kasprowicza 28/2, 34-500, Zakopane, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-08
Sygnatura:  KM 145/16
Powierzchnia: 101,5000 m2
Cena wywołania: 331 014 zł
Cena oszacowania: 496 522 zł
Wadium: 49 653 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem

Urszula Spas

Kancelaria Komornicza, Nowotarska 26 A, Zakopane,  34-500 Zakopane

tel. 182068499 / fax. 182068499

Sygnatura: KM 145/16
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Urszula Spas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-02-2022 o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem z siedzibą przy Gimnazjalna 13, 34-500 Zakopane, pokój 307,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest w 1/4 części ( NS1Z/xxxxxxxx/2) i właścicelem w 1/1 ( NS1Z/xxxxxxxx/8) Tancer Marian  położonej przy Kasprowicza 28, 34-500 Zakopane, dla której SĄD REJONOWY ZAKOPANE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , ZAKOPANE, 34-500 ZAKOPANEprowadzi księgę wieczystą o numerze NS1Z/xxxxxxxx/2 NS1Z/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Licytacji podlega udział 1/4 części w nieruchomości położonej w Zakopanem przy ul. Kasprowicza 28 opisanej w księdze wieczystej nr NS1Z/xxxxxxxx/2 stanowiący współwłasność dłużnika **** ******** położona w Zakopanem opisana w księdze wieczystej nr NS1Z/xxxxxxxx/8 ( lokal mieszkalny nr 2) stanowiąca własność dłużnika Mariana Tancer. Przedmiotowe nieruchomości położone są w Zakopanem przy ul. Kasprowicza w II linii zabudowy. Budynek nr 28 to budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy wzniesiony w 1997 r, parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Działka zagospodarowana w podstawowy sposób. Do budynku od strony północnej przylega dawny budynek mieszkalny o konstrukcji drewnianej z płazów. Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej (wg KW) 101,50m2, ( wg pomiaru biegłego 105,70 m2) położony na 3 kondygnacjach tj. przyziemiu, parterze i poddaszu, składający się z 4 pokoi, 2 kuchni, 2 łazienek, 3 przedpokoi i klatki schodowej. Lokal w zadowalającym stanie technicznym i zróżnicowanym standardzie – przeznaczony do remontu modernizacyjnego. CO z pieca na węgiel, stolarka okienna PCV. Instalacje: wod-kan, elektryczna, antenowa, gazowa z własnej butli gazowej, CW z bojlera elektrycznego. Przynależności: balkony. Udział w częściach wspólnych w udziale 1/2 cz. w ramach którego przysługuje m.in. niewydzielone części wspólne budynku – strych, pomieszczenie wiaty oraz budynku drewnianego Działka nr 28/3 o pow. 0,0037ha to działka niezabudowana, płaska, foremna, kształt regularny zbliżony do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 1 – 1,5m i długości ok. 37,5m. Działka stanowi część drogi dojazdowej biegnącej od ul. Jana Kasprowicza w kierunku południowym. Działka przylega bezpośrednio do niezabudowanej działki nr 475 (stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową) oraz zabudowanych działek nr 28/1 i nr 28/2. Działka nieogrodzona, częściowo utwardzona gryzem oraz częściowo porośnięta trawnikiem. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „SZYMONY – USTUP” uchwalonym Uchwałą nr XLV/592/2013 z dnia 26 września 2013r. (Dz.U z 2013-10-07, poz. 5865) przedmiotowa działka położona jest w przeważającej części w terenach ozn. w planie symbolem 4.M/U – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej. W części północnej w części o pow. ok. 2m2 działka położona jest w obszarze objętych zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w terenach o przeznaczeniu dróg publicznych. Dostęp do budynku nr 28 z drogi publicznej (ul. Jana Kasprowicza) odbywa się po działce nr 28/3 (wyłącznie dostęp pieszy z uwagi na szerokość działki). Do nieruchomości lokalowej brak prawnie uregulowanego dojazdu dla pojazdów mechanicznych ( samochodów) z drogą publiczną. Przedmiotowa nieruchomość lokalowa obciążona jest dożywotnią służebnością osobistą na rzecz Stanisławy Tancer spisaną w formie aktu notarialnego. Przedmiotowe prawo nie zostało ujawnione w lokalowej księdze wieczystej. Wedle ustaleń komornika prawo powyższe wygasło w związku ze śmiercią osoby, na której prawo to zostało ustanowione.

Suma oszacowania wynosi 496 522,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 331 014,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 652,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao S.A. 43 1240 5165 1111 0000 5223 8530.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Gimnazjalna 13, Zakopane, 34-500 Zakopane można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
25.01.2022 11:00 - 12:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Urszula Spas

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Zakopane, Jana Kasprowicza (małopolskie). Działka numer: 113/1

Jana Kasprowicza, 34-500, Zakopane, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 530 672 zł
Cena oszacowania: 707 563 zł