Dodano dnia: 2023-01-23

Dom w miejscowości Wrocław, Czekoladowa 74A (dolnośląskie). Działka numer: 24/1

Czekoladowa 74A, 52-326, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-03-17
Obszar działki: 497 m2
Cena wywołania: 226 350 zł
Cena oszacowania: 564 000 zł
Wadium: 56 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Sygn. akt. KM 2664/15

Wrocław, dnia 13.01.2023 r.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Stanisław Prus

Kancelaria Komornicza nr XIX we Wrocławiu

na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

17 marca 2023 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę we Wrocławiu przy

ul. Podwale 30, w sali 156 odbędzie się

 

w sprawie egzekucyjnej przeciwko dłużnikowi:

***********

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do:

************

 

stanowiącej prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz budynek mieszkalny jednorodzinny stanowiący odrębny przedmiot własności, położonej we Wrocławiu, przy ul. Czekoladowej 74A, składającej się z prawa użytkowania wieczystego działki nr ew. 24/1, AM-4, obręb nr 0015 Klecina, powiat Miasto Wrocław, województwo dolnośląskie o powierzchni 497 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 131,14 m2.

Dla nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/xxxxxxxx/5.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi: 564 000,00 zł.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości z uwzględnieniem obciążenia służebnością osobistą wynosi:

301 800,00 zł.

 

Cena wywołania w powyższej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 226 350,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj.: 30 180,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0019 6238.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie można oglądać nieruchomość po wcześniejszym kontakcie telefonicznym oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 6/10 odpis operatu szacunkowego biegłego oraz protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów wraz z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Wrocław, Skoczna 4/2 (dolnośląskie). Działka numer: 37

Skoczna 4/2, 51-180, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-15
Cena wywołania: 308 126 zł
Cena oszacowania: 462 190 zł

Nieruchomość w miejscowości Wrocław, Krzemieniecka (dolnośląskie)

Krzemieniecka, 54-613, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-27
Cena wywołania: 1 870 650 zł
Cena oszacowania: 2 494 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Murarska 15/6 (dolnośląskie)

Murarska 15/6, 54-135, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-03
Cena wywołania: 265 500 zł
Cena oszacowania: 354 000 zł