Dodano dnia: 2022-04-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Woźniki, Tarnogórska 5 (śląskie). Działki numer: 451/60, 449/56

Tarnogórska 5, 42-287, Woźniki, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-23
Sygnatura:  KM 763/21
Obszar działki: 0,0792 ha
Cena wywołania: 101 850 zł
Cena oszacowania: 135 800 zł
Wadium: 13 580 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu

Marcin Pierzchała

Kancelaria Komornicza, pl. Konrada Mańki 5, Lubliniec,  42-700 Lubliniec

tel. (34) 351 49 87 537 192 537 / fax. (34) 351 49 87

Sygnatura: KM 763/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu Marcin Pierzchała na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 23.05.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Tarnogórska 5, 42-287 Woźniki, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  , Lubliniec, 42-700 Lubliniec) prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1L/xxxxxxxx/4.

Opis nieruchomości:
1. Oznaczenie nieruchomości: Przedmiot licytacji stanowi prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0.0792 ha (wg wypisu z rejestru gruntów oraz KW) zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie zwartej o powierzchni zabudowy 163,00 m2 (wg wypisu z rejestru gruntów) oraz budynkami gospodarczymi. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lublińcu Księga Wieczysta opisana w KW CZ1L/xxxxxxxx/4. W skład nieruchomości wchodzą działki gruntu oznaczone numerami 449/56 oraz 451/60 (szczegółowe dane w operacie szacunkowym). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Gminy Woźniki nr 234/XXI/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r, działki ewid. nr 449/56 oraz 451/60 oznaczone są w planie symbolem: • MN1 / U – tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonach ochrony konserwatorskiej / usługi – handel, rzemiosło, gastronomia, administracja, banki itp., w strefie ochrony konserwatorskiej B1 i E1 Nieruchomość położona jest na terenie objętym układem urbanistycznym (Rejestr zabytków A-272) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach 2. Budowle i inne urządzenia: Działki o nr ewidencyjnym 449/56 oraz 451/60 zabudowane są: Budynkiem mieszkalnym w zabudowie zwartej o powierzchni zabudowy 163,00 m2 (wg wypisu z rejestru gruntów), wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej – z kamienia i częściowo z cegły. Budynek częściowo podpiwniczony, jednokondygnacyjny, z zewnątrz otynkowany. Dach dwuspadowy, kryty papą. Na dzień oględzin budynek w złym stanie technicznym do remontu generalnego. Stolarka okienna stara drewniana, drzwiowa stara drewniana. Ściany wewnętrzne – tynk cementowo wapienny malowany, podłogi stare drewniane. Do budynku doprowadzone następujące urządzenia infrastruktury technicznej: ee, woda, kanalizacja sanitarna - jednak użytkowany jest bezodpływowy zbiornik na nieczystości, brak C.O., budynek nieogrzewany. Budynek zrealizowany w 1850 roku (wg wypisu z rejestru gruntów). Dodatkowe zabudowania na nieruchomości w postaci budynków gospodarczych o pow. zabudowy kolejno 92,00 m2 oraz 49,00 m2 (wg wypisu z rejestru gruntów). Budynki wykonane w technologii tradycyjnej murowanej, jednokondygnacyjne, zrealizowane w 1850 roku. Budynki gospodarcze zlokalizowane w bocznych granicach działki. Dach na budynkach gospodarczych jednospadowy, konstrukcji drewnianej kryty papą. Budynek gospodarczy posadowiony w południowej granicy działki częściowo podpiwniczony, pełniący funkcję gospodarczą. Drugi budynek gospodarczy posadowiony w północnej części działki jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Łączna powierzchnia użytkowa (mieszkalna) pomieszczeń znajdujących się we wszystkich częściach zabudowań wynosi: 125,00 m2. Zabudowania zlokalizowane są w granicach działki, tworzą układ w formie litery „U”.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 30.05.2022 o godzinie: 13:00.

Suma oszacowania wynosi 135 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 580,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 48 8457 0008 2006 0107 3479 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Marcin Pierzchała

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Woźniki, Obrony Narodowej 48 (śląskie). Działka numer: 246/11

Obrony Narodowej 48, 42-289, Woźniki, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 205 333 zł
Cena oszacowania: 308 000 zł

Grunt w miejscowości Woźniki, Woźniki (śląskie). Działki numer: 172, 173, 174, 161, 162, 421/160

Woźniki, 42-289, Woźniki, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 41 700 zł
Cena oszacowania: 55 600 zł