Dodano dnia: 2022-06-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wola Zabierzowska, Wola Zabierzowska 207 (małopolskie). Działki numer: 187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 187/5

Wola Zabierzowska 207, 32-007, Wola Zabierzowska, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-27
Obszar działki: 0,5470 ha
Cena wywołania: 197 700 zł
Cena oszacowania: 263 601 zł
Wadium: 26 361 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
 Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul.  Limanowskiego 30
tel.:(12) 288-35-55,  fax: (12) 345-03-43,  www.wieliczka.komornik.pl, e-mail: wieliczka@komornik.pl
KONTO PKO BP O/Kraków  nr 67 1020 2892 0000 5202 0154 8726
Sygn. akt  V Km 434/19, V Km 2267/19, V Km 2251/21, V Kms 110/21
Wieliczka, dnia 24.06.2022
w  odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 434/19


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  27 lipca 2022 roku o godz 13.00  w sali nr 33 Sądu Rejonowego w  Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości oraz całej nieruchomości położonej w miejscowości  Wola Zabierzowska ( Województwo Małopolskie, Powiat Wielicki, Gmina Niepołomice ) składającej się w dniu sporządzenia obwieszczenia o opisie i oszacowaniu z działek nr 187/1, 187/2,187/3,187/4 i 187/5. Dla nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach Sądu Rejonowego w  Wieliczce o numerze KR2I/xxxxxxxx/3.

Udział obciążony ograniczonym prawem rzeczowym - prawo bezpłatnego i dożywotniego użytkowania udziału wynoszącego 1/2 części **** *** na rzecz ***** *** ( wpis nr 1 podstawa wpisu 8 ). Prawo to nie wygasa z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności.

Udział w prawie własności jest oszacowany na kwotę: 263 601,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:  197.700,75    zł

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany  jest  złożyć  rękojmię  w wysokości 10% ceny oszacowania  nieruchomości   najpóźniej   w dniu poprzedzającym  przetarg  w  gotówce  lub  w  postaci książeczki oszczędnościowej  banków upoważnionych według prawa bankowego do jej  wystawienia,  zaopatrzonej  w  upoważnienie  właściciela  do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika
67102028920000520201548726  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Protokół opisu i oszacowania nieruchomości można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce w terminie trzech dni przed licytacją ( sygn. akt I Co 1502/19 )
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje na podst. art. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  Dyrektor KOWR  działająca na rzecz  Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.

  Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym  Wieliczce
Sławomir Szynalik

POUCZENIE
Stosownie do art.767 kpc na powyższe postanowienie przysługuje skarga do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w  Wieliczce w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W oparciu o art. 975 kpc dłużnik, w przypadku sprzedawanych kilku nieruchomości lub kilku części jednej nieruchomości, ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony  przetarg poszczególnych nieruchomości lub części.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 roku nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% do właściwego Urzędu Skarbowego.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Piotrowice, Andrychowska (małopolskie). Działki numer: 3730/8, 3730/9, 3730/10, 3730/11, 3730/12, 3730/13

Andrychowska, 32-641, Piotrowice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-22
e-licytacja
Cena wywołania: 186 750 zł
Cena oszacowania: 249 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Bartla 19E/M-31 (małopolskie)

Bartla 19E/M-31, 30-389, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 320 129 zł
Cena oszacowania: 426 839 zł

Grunt w miejscowości Spytkowice, Spytkowice (małopolskie). Działka numer: 1288/2

Spytkowice, 34-745, Spytkowice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-12
Cena wywołania: 11 250 zł
Cena oszacowania: 15 000 zł