Dodano dnia: 2023-08-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wola Sernicka-Kolonia, Wola Sernicka-Kolonia 16 (lubelskie). Działki numer: 715/2, 425, 3282

Wola Sernicka-Kolonia 16, 21-107, Wola Sernicka-Kolonia, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-08

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie
Arkadiusz Włodarczyk
Kancelaria Komornicza  Nr II w Lubartowie
21-100 Lubartów ul. Lubelska 72A
tel.  81 854-26-49  e-mail: lubartow@komornik.pl
www.komornik.lubartow.pl
Kmp 8/22

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 listopada 2023 r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie (sala II) mającego tymczasową siedzibę przy ul. Legionów 16 w Lubartowie odbędzie się pierwsza licytacja:

a) ułamkowej części nieruchomości, w udziale 1/2 w działce o numerze ewidencyjnym 3282 wchodzącej w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie prowadzi księgę wieczystą LU1A/xxxxxxxx/8 - położonej w miejscowości Wola Sernicka, gm. Serniki, o pow. 0,71 ha, sklasyfikowanej jako łąki trwałe oraz nieużytki, stanowiąca własność P***********
Suma oszacowania wynosi 4 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj.400,00zł;
b) ułamkowej części nieruchomości, w udziale 1/2 w działce o numerze ewidencyjnym 425 wchodzącej w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie prowadzi księgę wieczystą LU1A/xxxxxxxx/8 - położonej w miejscowości Wola Sernicka Kolonia, gm. Serniki, o pow. 0,50 ha, sklasyfikowanej jako łąki trwałe oraz lasy, stanowiąca własność *************
Suma oszacowania wynosi 3 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 625,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj.350,00zł;
c) ułamkowej części nieruchomości, w udziale 1/2 w działce o numerze ewidencyjnym 715/2 wchodzącej w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie prowadzi księgę wieczystą LU1A/xxxxxxxx/8 - położonej w miejscowości Wola Sernicka Kolonia, gm. Serniki, o pow. 0,2406 ha, sklasyfikowanej jako grunty orne oraz grunty rolne zabudowane (zabudowana budynkiem mieszkalnym), stanowiąca własność ************
Suma oszacowania wynosi 208 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 156 375,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,tj.20 850,00zł

Rękojmia powinna być złożona w kasie kancelarii w gotówce albo książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: PKO BP S.A. O/Lubartów  34 10203206 0000 8102 0006 3537.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć : dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Przeglądać operat szacunkowy oraz opis i oszacowanie nieruchomości można w Sądzie Rejonowym w Lubartowie w każdy poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 11:00, czwartek od godziny 12:00 do godz. 15:00 oraz piątek od godz. 8:00 do 11:00. Przeglądanie operatu szacunkowego oraz protokołu opisu i oszacowania nieruchomości należy zamawiać w I Wydziale  Cywilnym Sądu Rejonowego w Lubartowie wyłącznie telefonicznie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem na konkretną godzinę.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Na podstawie art. 962 §1 k.p.c. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


 Komornik Sądowy
Arkadiusz Włodarczyk

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Wyżnianka Kolonia, Wyżnianka Kolonia (lubelskie). Działki numer: 213, 285

Wyżnianka Kolonia, 23-251, Wyżnianka Kolonia, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-06-04
Cena wywołania: 6 660 zł
Cena oszacowania: 8 880 zł

Grunt w miejscowości Osuchy, Hamernia, Osuchy, Hamernia (lubelskie). Działki numer: 887, 888, 889, 890, 891/1, 891/2, 1020

Osuchy, Hamernia, 23-412, Osuchy, Hamernia, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-06-05
Cena wywołania: 638 zł
Cena oszacowania: 45 150 zł

Nieruchomość w miejscowości Księżomierz-Kolonia, Księżomierz-Kolonia (lubelskie)

Księżomierz-Kolonia, 23-275, Księżomierz-Kolonia, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-05-23
Cena wywołania: 76 051 zł
Cena oszacowania: 101 401 zł