Dodano dnia: 2022-10-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wiry, Laskowska 52 (wielkopolskie). Działka numer: 315/3

Laskowska 52, 62-052, Wiry, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-22
Obszar działki: 0,0392 ha
Cena wywołania: 146 475 zł
Cena oszacowania: 195 300 zł
Wadium: 19 530 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Artur Kaczmarek na podstawie art. 986[4] § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-11-2022r. o godz. 11:00 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 


pierwsza licytacja  nieruchomości  


położonej: 62-052 Komorniki, Wiry, ul. Laskowska 52, 
dla której  Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 19073   [NKW: PO2P/xxxxxxxx/9], stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym.


Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej. Przetarg trwa 7 dni i zakończy się w dniu 29-11-2022 r. o godz. 11:00.


Suma oszacowania wynosi 195 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    146 475,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu, zgodnie z art. 962 § 1 kpc powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 530,00zł. 
Zgodnie z art. 986 [5] § 1 kpc rękojmię należy uiścić na rachunek bankowy komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Poznaniu 45 12406609 1111 0010 5305 3166
najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Zgodnie z art. 986[5] § 2 kpc wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. 
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, o których mowa w § 2, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.


Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Sposób przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposób uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację
elektroniczną z dnia 27-10-2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2005).


Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości. W toku przetargu
licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


W systemie teleinformatycznym udostępniono również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.


Stosownie do art. 986[4] § 4 pkt 4 kpc nieruchomość można oglądać w dniu 16-11-2022 r. o godzinie 09:00.Pouczenie:
Art. 967 Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy
komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.
Art. 969 § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie. § 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych. § 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
Art. 971 Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.
Art. 976 § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Art. 978 § 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
Art. 981Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.
Art. 9867§ 5. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.
Art. 9868§ 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. § 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. § 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Komorniki, Zbożowa 4 (wielkopolskie)

Zbożowa 4, 62-052, Komorniki, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 514 333 zł
Cena oszacowania: 771 500 zł

Nieruchomość w miejscowości Kościan, Gostyńska 67 (wielkopolskie)

Gostyńska 67, 64-000, Kościan, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 5 523 650 zł
Cena oszacowania: 7 364 867 zł

Nieruchomość w miejscowości Orzeszkowo, Orzeszkowo 31 (wielkopolskie)

Orzeszkowo 31, 63-012, Orzeszkowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-19
Cena wywołania: 155 250 zł
Cena oszacowania: 207 000 zł