Dodano dnia: 2022-02-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wierzyce, os. Dębowe 51 (wielkopolskie). Działka numer: 5/14

os. Dębowe 51, 62-260, Wierzyce, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-07
Obszar działki: 0,0993 ha
Cena wywołania: 88 875 zł
Cena oszacowania: 118 500 zł
Wadium: 11 850 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1G/xxxxxxxx/9


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Marek Grzelak, Kancelaria Komornicza Nr V w Gnieźnie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-03-2022r. o godz.10:15 w budynku B Sądu Rejonowego w Gnieźnie mającego siedzibę przy ul. Franciszkańska 9/10 w sali nr 49,odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Wierzycach, os. Dębowe 51 (Gmina Łubowo) dla której  Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1G/xxxxxxxx/9.
Udział 1/2 w nieruchomości o numerze KW PO1G/xxxxxxxx/9 należy do dłużnika *** ***
W związku z art. 952 zn.1 . § 5 k.p.c. zawiadamiam, że ww. nieruchomość nie służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. 


Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 5/14 o pow. 993 m2, w kształcie regularnego czworokąta zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 110 m2. Teren nieruchomości ogrodzony
płotem z siatki na podmurówce, brama wjazdowa stalowa, teren niezagospodarowany. Na terenie nieruchomości znajduje się blaszany obiekt garażowy.


Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 118 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   88 875,00zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 850,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Gniezno  59 9065 0006 0000 0008 5746 0003


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzeniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Markiem Grzelakiem  oraz przeglądać  w  kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem: 62-200 Gniezno, ul. św. Michała 9/2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


W związku z pojawiającymi się próbami wpływania na licytantów biorących udział publicznej licytacji jak również na sam przebieg licytacji  celem wywołania odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem przedmiotu danej licytacji po cenach wywołania, komornik informuje, że w szczególności każda ujawniona :
- próba zastraszenia lub zastraszenie innego licytanta 
- próba przekupstwa lub przekupstwo w zamian za odstąpienie od licytacji
i inne będzie zgłaszana organom ścigania.,
Pouczenie:
Zgodnie art. 305 Kodeksu karnego § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 
udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną 
osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na 
rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do 
lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem 
rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające 
znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w 
porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby 
lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Czerniejewo, Czerniejewo (wielkopolskie). Działka numer: 633

Czerniejewo, 62-250, Czerniejewo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-09-13
Cena wywołania: 1 950 zł
Cena oszacowania: 2 600 zł

Dom w miejscowości Plewiska, Dojazd 19 (wielkopolskie). Działka numer: 1033/5

Dojazd 19, 62-064, Plewiska, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-22
Cena wywołania: 1 377 750 zł
Cena oszacowania: 1 837 000 zł

Dom w miejscowości Trzemeszno, Osiedlowa 19 (wielkopolskie). Działka numer: 147/2

Osiedlowa 19, 62-240, Trzemeszno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-21
Cena wywołania: 109 425 zł
Cena oszacowania: 145 900 zł