Dodano dnia: 2021-12-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wierzchowiny, Wierzchowiny 4 (lubelskie). Działka numer: 272

Wierzchowiny 4, 22-304, Wierzchowiny, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-05
Sygnatura: KMP 31/07
Obszar działki: 1,59 ha
Cena wywołania: 11 465 zł
Cena oszacowania: 15 287 zł
Wadium: 1 529 zł

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie

Joanna Sawicka-Iwaniuk

Kancelaria Komornicza, Podwale 2A, Krasnystaw, 22-300 Krasnystaw

tel. 82 5762240 / fax. 82 5762240

Sygnatura: KMP 31/07

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-01-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie z siedzibą przy Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,WIERZCHOWINY, GM. SIENNICA RÓŻANA, 22-304 SIENNICA RÓŻANA, dla której prowadzi zbiór o oznaczeniu AWZ63/74, PS829/15.
Opis nieruchomości:
udział w wysokości 1/8 w nieruchomości o łącznej pow. 1,59 ha położonej w m. Wierzchowiny, gm. Siennica Różana i opisanej jako gruntowa, rolna składającej się z: 1 - Działki gruntu 272 o pow. 0,89 ha- rolna w części użytkowana pod zabudowę zagrodową, a w części użytkowana rolniczo, zabudowana: - Budynkiem mieszkalnym (wolnostojący, drewniany, parterowy) o pow. zabudowy 61,50 m2 - Komórką (murowana, parterowa) o pow. zabudowy 20,00 m2 2 - Działki gruntu 504 o pow. 0,70 ha- grunt orny użytkowany pod uprawny polowe nieruchomość nie posiada założonej księgi wieczystej, prawo współwłasności wynika z dokumentów w postaci: AWZ63/74, PS829/15. Udział dłużnika w wysokości 1/8 w przedmiotowej nieruchomość oszacowany jest na łączną kwotę: 15.287,00 zł. W tym udział w działce nr 272 na kwotę 12.792,00 zł oraz udział w działce nr 504 na kwotę 2.495,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania poszczególnych działek, łącznie kwotę: 11.465,25 zł.

Suma oszacowania wynosi 15 287,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 465,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 528,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 90 1020 1563 0000 5002 0013 6911.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi na rachunek bankowy Komornika  - 90 1020 1563 0000 5002 0013 6911 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie - można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji.

 

Komornik Sądowy

Joanna Sawicka-Iwaniuk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Lipówki, Lipówki (lubelskie). Działki numer: 593, 574, 575, 404, 594

Lipówki, 22-133, Lipówki, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 11 173 zł
Cena oszacowania: 16 759 zł

Dom w miejscowości Zdziłowice Czwarte, Zdziłowice Czwarte (lubelskie). Działka numer: 1144

Zdziłowice Czwarte, 23-302, Zdziłowice Czwarte, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-22
Cena wywołania: 157 500 zł
Cena oszacowania: 210 000 zł

Grunt w miejscowości Żurawiniec, Żurawiniec (lubelskie). Działki numer: 948, 976, 967, 538, 581, 596, 709, 787

Żurawiniec, 21-102, Żurawiniec, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 27 825 zł
Cena oszacowania: 37 100 zł