Dodano dnia: 2022-06-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wielkie Stwolno, Wielkie Stwolno 37 (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 243, 253

Wielkie Stwolno 37, 86-134, Wielkie Stwolno, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-21
Sygnatura:  Kmp 59/07
Obszar działki: 1,49 ha
Cena wywołania: 55 500 zł
Cena oszacowania: 74 000 zł
Wadium: 7 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą

Małgorzata Rut-Nowak

Kancelaria Komornicza, Klasztorna 1,  Świecie,   86-100 Świecie

tel. 523311286 / fax. 523311286

Sygnatura: Kmp 59/07

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Świeciu n/Wisłą Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-07-2022 o godz. 12:45  w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu n/Wisłą z siedzibą przy Sądowa 12, 86-100 Świecie, pokój 25,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********  położonej przy  , 86-134 Wielkie Stwolno , dla której  Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Sądowa 12, Świecie, 86-100 Świecie)   prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa (rolna zabudowana), położona jest w m. Wielkie Stwolno, w gmina Dragacz, w powiecie świeckim, woj. kujawsko - pomorskie, oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne numer 243, 253 o łącznej powierzchni 1,49 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział ksiąg wieczystych KW nr BY1S/xxxxxxxx/1. Działki nie stanowią zwartego rozłogu. Działka nr 253 o powierzchni 0,43 ha sklasyfikowana jest w  ewidencji gruntów jako RIVa – grunty orne (0,22 ha), PsIV – pastwisko trwałe (0,09 ha), Br-RIVa – grunty rolne zabudowane (0,12 ha); ma kształt regularny. Działka wyposażona jest w przyłącze wodociągowe, energia pobierana bezpośrednio ze słupa. Brak kanalizacji. Działka częściowo ogrodzona, z bramą wjazdowa i furtką. Teren działki płaski, niezagospodarowany, zaniedbany. Wg kartoteki budynku na działce usytuowane są następujące budynki: - budynek mieszkalny – numer ewidencyjny 131 - murowany, dwukondygnacyjny, krytym eternitem o powierzchni zabudowy Pz = 82 m2, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, (wg. kartoteki budynku); - budynek gospodarczy – numer ewidencyjny 132 - niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, murowany z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, krytym eternitem, o powierzchni zabudowy Pz 95 m2 (wg. kartoteki budynku); budynek przylega do budynku mieszkalnego o numerze ew. 131; - budynek gospodarczy – numer ewidencyjny 133 – wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, murowany z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, krytym eternitem, o powierzchni zabudowy Pz 72 m2 (wg. kartoteki budynku); Bezpośredni dojazd do działki nr 253 drogą asfaltową. Działka nr 253 posiada dostęp do drogi publicznej o statusie drogi powiatowej - działki drogowej nr 411 (nr drogi 1257C). Działka nr 243 o powierzchni 1,06 ha sklasyfikowana jest w  ewidencji gruntów jako PsV – pastwisko trwałe (0,39 ha), W – rowy (0,03 ha), LsIII – lasy (0,64 ha); ma kształt regularny. Według informacji z banku danych o lasach (https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/) większy obszar działki porośnięty jest 24 letnim drzewostanem olchowym. Bezpośredni dojazd do działki nr 243 drogą gruntową. Działka nr 243 posiada dostęp do drogi publicznej o statusie drogi gminnej - działki drogowej nr 212 (nr drogi 0537012C) poprzez działkę nr 218/3 będącą we własności Gminy. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/101/08 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2008 r. nieruchomość znajduje się w strefie rolniczej. Działka nr 253 położona jest na terenach zainwestowanych, a działka nr 243 na terenach leśnych.

Suma oszacowania wynosi 74 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP ŚWIECIE 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 12, Świecie, 86-100  Świecie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Małgorzata Rut-Nowak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Wieniec, Szkolna 17 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 340

Szkolna 17, 87-880, Wieniec, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 318 533 zł
Cena oszacowania: 477 800 zł

Dom w miejscowości Bydgoszcz, Mińska 24A (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 48, 49, 50

Mińska 24A, 85-402, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-13
e-licytacja
Cena wywołania: 554 250 zł
Cena oszacowania: 739 000 zł

Grunt w miejscowości Chrostkowo Nowe, Chrostkowo Nowe (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 288, 289/2

Chrostkowo Nowe, 87-602, Chrostkowo Nowe, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 185 175 zł
Cena oszacowania: 246 900 zł