Dodano dnia: 2023-07-31

Dom w miejscowości Warszawa, Parowcowa 27 (mazowieckie). Działka numer: 39

Parowcowa 27, 02-440, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-21
Sygnatura: Km 81/16 i inne
Obszar działki: 918 m2
Cena wywołania: 157 902 zł
Cena oszacowania: 210 536 zł
Wadium: 21 054 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

Stefan Paweł Gintowt

Kancelaria Komornicza, Grójecka 34, Warszawa,  02-308 Warszawa

tel. 6591927 / fax. 6591927

Sygnatura: Km 81/16 i inne


Km 81/16, Km 659/19, Km 660/19, Km 701/19, 
Km 827/19, Gkm 84/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Stefan Paweł Gintowt na podstawie przepisu art. 953 w zw. z art.986 (z ind. 1-11) w zw. z art. 1066  Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniach: od 21-09-2023r. od godz. 10:00  (rozpoczęcie przetargu) do: 28-09-2023r. do godz. 10:00 (zakończenie przetargu) odbędzie się pierwsza elektroniczna licytacja udziału 2/10 w nieruchomości położonej  pod adresem: 02-440 Warszawa, Parowcowa 27, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/xxxxxxxx/5
Nieruchomość stanowi działka ewid. nr 39 z obrębu 2-08-02, o pow. 918 m2  ogrodzona  ogrodzeniem z siatki metalowej oraz od frontu ogrodzeniem z elementów metalowych. Teren działki - płaski, porośnięty roślinnością niską. Nieruchomość uzbrojona w media miejskie tj. przyłącze energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne (szmabo). Dojazd na działkę prowadzi drogą gruntową. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Parowcowej. W centralnej części działki zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący. Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 202,40 m2 (ustalono na podstawie powierzchni zabudowy budynku wynikającej z kartoteki budynków). Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 254 m2. Budynek realizowany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek wybudowany w 2017 r. Dach budynku wielospadowy, na dachu zamontowane panele solarne.
Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres: https://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym i przystąpienie do e-licytacji na 2 dni przed rozpoczęciem przetargu. 
Zgodnie z art. 986(7) § 3 (1) kpc jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
Suma oszacowania udziału 2/10 nieruchomości wynosi 210 536,00 zł, zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 157 902,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 053,60 zł najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.  Rękojmia powinna być złożona  na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA XVI O/Warszawa 60 10201169 2040 0000 2000 8116. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość można oglądać w dniach 14-09-2023 r. i 15-09-2023 r. o godz. 15:15.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

Stefan Paweł Gintowt

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Zagójska 2/4/68 (mazowieckie)

Zagójska 2/4/68, 04-101, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-11
Cena wywołania: 286 500 zł
Cena oszacowania: 382 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Waszyngtona 98/82 (mazowieckie)

Waszyngtona 98/82, 04-015, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-04
e-licytacja
Cena wywołania: 224 250 zł
Cena oszacowania: 299 000 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Górczewska 222/Garaż (mazowieckie)

Górczewska 222/Garaż, 01-460, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 19 183 zł
Cena oszacowania: 25 578 zł