Dodano dnia: 2022-06-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Warszawa, Ligustrowa 23M/F (mazowieckie)

Ligustrowa 23M/F, 03-995, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-28
Obszar działki: 128,2000 m2
Cena wywołania: 672 750 zł
Cena oszacowania: 897 000 zł
Wadium: 89 700 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Oskar Bednarski na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 9864 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w terminie od 28-07-2022r. od godz.11:00 do 04-08-2022 r. do godziny 11:00 w systemie teleinformatycznym znajdującym się na stronie https://e-licytacje.komornik.pl odbędzie się pierwsza elektroniczna licytacja lokalu, nieruchmości budynkowej położonej w Warszawie, ul. Ligustrowa 23M/F, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 897 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 672 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 89 700,00zł. Rękojmie należy złożyć na rachunek banowy kancelarii komornika
o numerze :
Powszechna Kasa Oszczędności Bank  Polski Spółka Akcyjna 
79 10201026 3781 0000 2001 9121
najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.


Zgodnie z art. 9864 § 1 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta
 w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 kpc wraz z rękojmią licytant jest zobowiązany do podaniaw systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego,oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz.15:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Oskar Bednarski

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Warszawa, Naczelnikowska 2 (mazowieckie). Działka numer: 87/7

Naczelnikowska 2, 03-779, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 488 400 zł
Cena oszacowania: 651 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Monte Cassino 9/128 (mazowieckie)

Monte Cassino 9/128, 01-121, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 83 256 zł
Cena oszacowania: 124 885 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Malawskiego 3/130 (mazowieckie)

Malawskiego 3/130, 02-641, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-23
Cena wywołania: 134 000 zł
Cena oszacowania: 201 000 zł