Dodano dnia: 2022-06-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Warszawa, Licealna 27 (mazowieckie). Działka numer: 50/2

Licealna 27, 04-424, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-12
Sygnatura:  KM189/19
Obszar działki: 0,0549 ha
Cena wywołania: 605 325 zł
Cena oszacowania: 807 100 zł
Wadium: 80 710 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Mariusz Melka

Kancelaria Komornicza, Barbórki 8,  Warszawa,   04-511 Warszawa

tel. 22 6130941 / fax. 

Sygnatura: KM189/19

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy Pragi-Południe Mariusz Melka na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 12.08.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  Licealna 27, 04-424 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Chłodna 64/18, Warszawa, 00-872 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/8..

Opis nieruchomości:
Nieruchomość - współwłasność dłużników: **** ******** położona: 04-424 Warszawa, ul. Licealna 27, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/xxxxxxxx/8. Nieruchomość gruntowa położona w Warszawie, dzielnica Rembertów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. dz. 50/2, ul. Licealna 27, B – tereny mieszkaniowe, o powierzchni 0,0549 ha, obręb 3-09-18, zabudowana budynkiem mieszkalnym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, murowanym o powierzchni zabudowy 145,00 m2, wybudowanym w 1994 r. oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 80,00 m2 wybudowanym w 1995 r. Nieruchomość usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  19.08.2022 o godzinie: 12.00 .

Suma oszacowania wynosi 807 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 605 325,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80 710,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 51 1600 1462 1837 3974 8000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Mariusz Melka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Warszawa, Widoczna 49A (mazowieckie). Działka numer: 104/4

Widoczna 49A, 04-647, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 676 125 zł
Cena oszacowania: 901 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Malawskiego 3/130 (mazowieckie)

Malawskiego 3/130, 02-641, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-23
Cena wywołania: 134 000 zł
Cena oszacowania: 201 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Podskarbińska 10A/40 (mazowieckie)

Podskarbińska 10A/40, 03-833, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 415 500 zł
Cena oszacowania: 554 000 zł