Dodano dnia: 2022-04-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ujkowice, Ujkowice 178A (podkarpackie). Działki numer: 18/2, 5009

Ujkowice 178A, 37-700, Ujkowice, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-26
Sygnatura:  Km 553/18
Obszar działki: 0,0869 ha + 0,0268 ha
Cena wywołania: 164 666 zł
Cena oszacowania: 247 000 zł
Wadium: 24 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Wojciech Kowalik

Kancelaria Komornicza, Śnigurskiego 9, Przemyśl,  37-700 Przemyśl

tel. 166757080 / fax. 

Sygnatura: Km 553/18
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ  ELEKTRONICZNEJ LICYTACJI 
NIERUCHOMOŚCI nr KW PR1P/xxxxxxxx/6 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie art. 9864§3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-05-2022r. o godz. 12:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się druga licytacja nieruchomości oznaczonej jako działki nr 18/2, nr 5009 o łącznej pow. 0,13ha położonej: 37-700 Przemyśl, Ujkowice 178a, obręb 0014 Ujkowice, dla której  Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/xxxxxxxx/6      
W skład wnieruchomości wchodzą następujące składniki:
- działka nr 18/2 obręb Ujkowice o pow. 0,0869 ha, 
- działka nr 5009 obręb Ujkowice o pow. 0,0268 ha,
- budynek mieszkalny o pow. użytkowej 96,40 m2.
- budynek gospodarczy o pow. użytkowej  13,50 m2. 
Nieruchomość uzbrojona jest w sieć energetyczną, sieć wodociągową i kanalizację sanitarną gminną. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi lokalnej o nawierzchni asfaltobetonowej.            
Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 02-06-2022r. o godz. 12:00
Suma oszacowania wynosi 247 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 164 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 700,00zł. należy złożyć na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA I O. Przemyśl 02 1020 4274 2396 0000 2005 5318 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu:
numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976§1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. 
W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
Informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 663 004 444.

 

Komornik Sądowy

Wojciech Kowalik

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Nowe Sioło, Pałacowa 28 (podkarpackie)

Pałacowa 28, 37-611, Nowe Sioło, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-29
Cena wywołania: 54 666 zł
Cena oszacowania: 82 000 zł

Dom w miejscowości Drohojów, Drohojów 204 (podkarpackie). Działka numer: 103/5

Drohojów 204, 37-716, Drohojów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 165 000 zł
Cena oszacowania: 220 000 zł

Grunt w miejscowości Średnia, Średnia (podkarpackie). Działki numer: 391, 59, 136, 399, 699

Średnia, 37-755, Średnia, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 7 581 zł
Cena oszacowania: 11 372 zł