Dodano dnia: 2022-03-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Tymianka, Tymianka 1 (mazowieckie). Działki numer: 226/3, 227/3

Tymianka 1, 08-130, Tymianka, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-29
Sygnatura:  Km 228/19
Obszar działki: 0,1413 ha
Cena wywołania: 83 438 zł
Cena oszacowania: 111 250 zł
Wadium: 11 125 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach

Michał Zarzycki

Kancelaria Komornicza, Bohaterów Getta 4, Siedlce,  08-110 Siedlce

tel. 25 631 65 96 / fax. 

Sygnatura: Km 228/19

 

Siedlce, dnia 28-03-2022 r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Michał Zarzycki mający kancelarię w Siedlcach przy ul. Bohaterów Getta 4/4, na podstawie art. 953 kpc, art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-04-2022 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31A odbędzie się: 

PIERWSZA LICYTACJAnieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tymianka, gm. Kotuń, składającej się z działek oznaczonych nr ew. 226/3 i 227/3 o łącznej pow. 0,1413 ha, zabudowanej częścią budynku mieszkalnego oraz dwoma budynkami gospodarczymi,  dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem KW SI1S/xxxxxxxx/9 stanowiąca własność dłuzników: ******* *********, *** *************
UWAGA: Budynek mieszkalny znajduje się w części na działce 226/3 oraz w części na działce nr 226/2, która nie wchodzi w skład wskazanej powyżej nieruchomości stanowiącej przedmiot licytacji.
Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi:                                        111 250,00 zł
Cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi:                    83 437,50 zł
Wysokość rękojmi:                                                                                          11 125,00 zł
Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w Kancelarii Komornika lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Siedlcach  59 1020 4476 0000 8102 0311 0657 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi  (dowód wpłaty rękojmi należy okazać przed licytacją).  
Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia takiego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. od 09:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania w Sądzie Rejonowym w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 A w sekretariacie I Wydziału Cywilnego. Odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać także w Kancelarii Komorniczej w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
 Komornik Sądowy
 Michał Zarzycki  

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Ławeczko Stare, Ławeczko Stare (mazowieckie)

Ławeczko Stare, 26-704, Ławeczko Stare, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 176 800 zł
Cena oszacowania: 265 200 zł

Dom w miejscowości Warszawa, Ostródzka 161J (mazowieckie). Działka numer: 71/17

Ostródzka 161J, 03-289, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 874 466 zł
Cena oszacowania: 1 311 700 zł

Dom w miejscowości Nowe Proboszczewice, Klonowa 11 (mazowieckie). Działka numer: 298

Klonowa 11, 09-412, Nowe Proboszczewice, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-29
e-licytacja
Cena wywołania: 87 750 zł
Cena oszacowania: 117 000 zł