Dodano dnia: 2021-12-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Trzemeszno, Kasztanowa 12 (wielkopolskie). Działka numer: 81/2

Kasztanowa 12, 62-240, Trzemeszno, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-11
Obszar działki: 0,0701 ha
Cena wywołania: 120 750 zł
Cena oszacowania: 161 000 zł
Wadium: 16 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1G/xxxxxxxx/9


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Marek Grzelak, Kancelaria Komornicza Nr V w Gnieźnie na podstawie art. 953 k.p.c.  podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 11-01-2022r. o godz. 09:00 budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie s.49  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  


stanowiącej  działkę nr ew. 81/2  o pow. 0,0701 ha, w kształcie reguralnego wielokąta. Teren działki częściowo ogrodzony, nezagospodarowany. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 103,30m2 oraz wolnostojącym budynkiem gospodarczym w stanie uzasadniającym rozbiórkę.
 Media: P, W, G, K. Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni utwardzonej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz zaplecze handlowo-usługowe.  
należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 62-240 Trzemeszno, ul. Kasztanowa 12, dla której  Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1G/xxxxxxxx/9 


W związku z art. 952 zn.1 . § 5 k.p.c. zawiadamiam, że ww. nieruchomość nie służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. 


Suma oszacowania wynosi 161 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   120 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 100,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Gniezno  59 9065 0006 0000 0008 5746 0003
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzeniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. .
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Markiem Grzelakiem  oraz przeglądać  w  kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem: 62-200 Gniezno, ul. św. Michała 9/2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


W związku z pojawiającymi się próbami wpływania na licytantów biorących udział publicznej licytacji jak również na sam przebieg licytacji  celem wywołania odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem przedmiotu danej licytacji po cenach wywołania, komornik informuje, że w szczególności każda ujawniona :
- próba zastraszenia lub zastraszenie innego licytanta 
- próba przekupstwa lub przekupstwo w zamian za odstąpienie od licytacji
i inne będzie zgłaszana organom ścigania.,
Pouczenie:
Zgodnie art. 305 Kodeksu karnego § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 
udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną 
osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na 
rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do 
lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem 
rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające 
znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w 
porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby 
lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Bojanowo, Zaborowice 49B/3 (wielkopolskie)

Zaborowice 49B/3, 63-940, Bojanowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 123 780 zł
Cena oszacowania: 165 040 zł

Mieszkanie w miejscowości Turowo, Turowo 37/2 (wielkopolskie)

Turowo 37/2, 62-045, Turowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-05
e-licytacja
Cena wywołania: 17 428 zł
Cena oszacowania: 23 238 zł

Grunt w miejscowości Zakrzewo, Zakrzewo (wielkopolskie). Działki numer: 21, 51, 73, 145, 146, 293, 294, 345

Zakrzewo, 63-910, Zakrzewo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 1 078 379 zł
Cena oszacowania: 1 437 838 zł