Dodano dnia: 2022-01-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Trypucie, Trypucie 32 (podlaskie). Działka numer: 91/14

Trypucie 32, 18-106, Trypucie, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-17
Obszar działki: 0,2034 ha
Cena wywołania: 121 613 zł
Cena oszacowania: 162 150 zł
Wadium: 16 215 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BI1B/xxxxxxxx/1 Km 894/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alicja Wysocka-Wasiluk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-01-2022r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowy w Białymstoku 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103 w sali nr XV odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 części stanowiącego własność dłużnika **** ******** położonej: 18-106 Turośń Kościelna, Trypucie 32, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami inwentarskimi dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/xxxxxxxx/1   [NKW: BI1B/xxxxxxxx/1]
Suma oszacowania wynosi 162 150,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    108 100,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 215,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce  lub  na konto komornika:
Bank PEKAO S.A.  14 12405211 1111 0000 4922 7648 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, który jest ostatecznym terminem złożenia rękojmi . Wpłata rękojmi w gotówce  może być dokonana w godzinach pracy kancelarii Komornika od godz. 8 -15 w dni powszednie lub przelewem  na wskazny rachunek bankowy  i powinna pozostawać do dyspozycji komornika w dniu poprzedzającym przetarg niezależnie od  wybory sposobu złożenia rękojmi.
Rękojmia moze być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103, I piętro odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kaletnik, Kaletnik (podlaskie). Działka numer: 68/1

Kaletnik, 16-421, Kaletnik, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-31
Cena wywołania: 5 334 zł
Cena oszacowania: 8 000 zł

Grunt w miejscowości Piecki, Piecki (podlaskie). Działka numer: 96/1

Piecki, 16-425, Piecki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-31
e-licytacja
Cena wywołania: 124 500 zł
Cena oszacowania: 166 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Suwałki, Aleksandry Piłsudskiej 13A/29 (podlaskie)

Aleksandry Piłsudskiej 13A/29, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 102 150 zł
Cena oszacowania: 136 200 zł