Dodano dnia: 2022-03-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Szklarska Poręba, Hutnicza 5B (dolnośląskie). Działka numer: 95/17

Hutnicza 5B, 58-580, Szklarska Poręba, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-11
Obszar działki: 0,0256 ha
Cena wywołania: 369 996 zł
Cena oszacowania: 493 328 zł
Wadium: 49 333 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszeniaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
Łukasz Kochański
Kancelaria Komornicza nr IV w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul.  Grabowskiego 2/4
tel.: 75 712 39 97, fax: 75 712 39 97, ,  email: jelenia.gora.kochanski@komornik.pl
konto: PKO BP SA Oddział 1 we Wrocławiu 08 1020 5226 0000 6802 0600 9080 
Sygn. akt Km 1428/20
Jelenia Góra, dnia 14-03-2022

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

     Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Łukasz Kochański na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09:00 w dniu 11.05.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego i odrębnej własności budynku  położonych w  SzklarskiejPorębie przy ul.Hutnicza/5B, dla których Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (adres: ul. Bankowa 18, Jelenia Góra, 58-580)  prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/xxxxxxxx/4.


Opis nieruchomości:
    Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Hutniczej w granicach działki gruntu oznaczonej nr 95/17, obręb ewidencyjny 020604_1005 Szklarska Poręba, numer jednostki rejestrowej G.51, arkusz mapy - 3 Działka ewidencyjna nr 95/17 o powierzchni 0,0256 HA Dla w/w prawa prowadzona jest księga wieczysta JG1J/xxxxxxxx/4. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Szklarska Poręba prawo użytkowania wieczystego i odrębna własność budynku przysługuje do 03.06.2102 r. dłużnikowi egzekwowanemu. Na terenie działki posadowiony jest budynek o funkcji zakwaterowania turystycznego w zabudowie wolnostojącej trzykondygnacyjny. Budynek mieszkalny został odebrany i może być użytkowany jako budynek zakwaterowania turystycznego.


     Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Franciszkańskiej, Demokratów, Konopnickiej, Sikorskiego i Żeromskiego w Szklarskiej Porębie, Uchwała Rady Miasta Szklarska Poręba nr LVIII/639/18 z dnia 29.06.2016 r. działka gruntu nr 95/15 położona jest na obszarze oznaczonym 12.MN,MP – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz pensjonatowej. Przeznaczenie uzupełniające:  a) tereny zabudowy usługowej;  b) infrastruktura techniczna;  c) drogi wewnętrzne i parkingi.


    Funkcję dojazdu do drogi publicznej (ul Hutniczej) dla w/w prawa użytkowania wieczystego pełni działka 95/14 objęta księgą wieczystą JG1J/xxxxxxxx/0.


    Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 18.05.2022 o godzinie: 14:00.
Suma oszacowania wynosi 493 328,40 zł (kwota brutto kwota zawiera podatek VAT), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 369 996,30 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 332,84 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 08 1020 5226 0000 6802 0600 9080 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.


    Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


    W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
Kancelaria Komornicza nr IV w Jeleniej Górze 
przy ul. Grabowskiego 2/4


                                                                                                                                 mgr Łukasz Kochański
POUCZENIE:
    Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767§ 3 k.p.c.). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 1¹ k.p.c.).   
    Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania: 1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków; 2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal - powyższe dotyczy nabycia zajętej nieruchomości przez licytantów pozostających w związku małżeńskim i ustroju wspólności ustawowej małżeńskiej (art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Szklarska Poręba, Urocza 5C/707 (dolnośląskie)

Urocza 5C/707, 58-580, Szklarska Poręba, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-08
Cena wywołania: 278 205 zł
Cena oszacowania: 370 940 zł

Mieszkanie w miejscowości Szklarska Poręba, Urocza 5C/604 (dolnośląskie)

Urocza 5C/604, 58-580, Szklarska Poręba, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-08
Cena wywołania: 417 920 zł
Cena oszacowania: 557 226 zł

Mieszkanie w miejscowości Szklarska Poręba, Jedności Narodowej 1/7 (dolnośląskie)

Jedności Narodowej 1/7, 58-580, Szklarska Poręba, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-24
e-licytacja
Cena wywołania: 182 048 zł
Cena oszacowania: 242 730 zł