Dodano dnia: 2023-08-19

Dom w miejscowości Strażów, Strażów 430 (podkarpackie). Działka numer: 801/12

Strażów 430, 36-073, Strażów, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-12
Obszar działki: 0,5283 ha
Cena wywołania: 135 312 zł
Cena oszacowania: 180 417 zł
Wadium: 18 042 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Jakub Kurowiecki - Kancelaria Komornicza nr X w Rzeszowie
który przejął postępowania po komorniku Lesławie Lichaczewskim
ul. Monte Cassino 14/59a, 35-305 Rzeszów
/tel. 17 784-03-63/

Sygn.akt Km 814/14 i inne 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kurowiecki - Kancelaria Komornicza nr X w Rzeszowie zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w zw. z art. 955 k.p.c., że w dniu 12.10.2023 o godz. 10:20 w sali nr 6 Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, Rzeszów odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr 801/12 wraz ze znajdującym się na w/w działkach murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. 150,76 m2 i murowanym budynkiem gospodarczym o pow. 116,00 m2 oraz budowlami i urządzeniami związanymi z nieruchomością położona w miejscowości: Strażów posiadająca założoną księgę wieczystą we właściwym wydziale KW w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie o numerze: RZ1Z/xxxxxxxx/9. Pierwszy budynek parterowy mieszkalny wolnostojący w części z użytkowym poddaszem, w całości podpiwniczonym o pow. użytkowej 150,76 m2. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, telefoniczną oraz telewizyjną. Drugi budynek o funkcji gospodarczej to obiekt parterowy bez podpiwniczenia o pow. żytkowej 116,00 m2 wyposażonym w instalację elektryczną. Działka nr 801/12 o pow. 0,5283 ha (dane wykazane przez biegłego rzeczoznawcę oraz zawarte w danych starostwa powiatowego). W księdze wieczystej działka o pow. 0,5475 ha
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: **************

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 180 417,00 zł /słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta siedemnaście złotych /. 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 135 312,75 zł /sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwanaście złote 75/100 / Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj w kwocie: 18 041,70 zł /osiemnaście tysięcy czterdzieści jeden złotych 70/100 /, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962§1 k.p.c.). W dniu samej licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rękojmia może zostać wpłacona w gotówce w kancelarii komornika czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30 albo przelana na konto kancelarii komornika nr 63 2030 0045 1110 0000 0302 2170 wpisując w tytule przelewu "wadium licytacja nieruchomości sygn. Km 814/14".
Nieruchomość można oglądać (we własnym zakresie) w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jednocześnie wskazuje się, że w/w nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym i oznaczone w księdze wieczystej jako dożywotnia bezpłatna służebność mieszkania w jednym pokoju od strony południowej w domu mieszkalnym, na nabytej nieruchomości, dożywotnia bezpłatna służebność bezpłatnego korzystania z pomieszczenia znajdującego się przy stodole, prawo dożywotniego bezpłatnego korzystania z drzew opałowych znajdujących się na działce 801/4 ustanowiona na rzecz Kozioł Emilia oraz Kozioł Adolf. Wskazuje się, że wpis dotyczący osoby Kozioł Adolf jest nieaktualny z uwagi na śmierć osoby. Służebność dotycząca Kozieł Emilia została wyceniona przez biegłego rzeczoznawcę na kwotę 12.282,00 zł. Zgodnie z art. 1000 k.p.c. z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności pozostają w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru albo nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia. 

KOMORNIK SĄDOWY

 

Jakub Kurowiecki

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Strażów, Strażów (podkarpackie). Działki numer: 441/8, 441/12

Strażów, 36-073, Strażów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-10
Cena wywołania: 193 500 zł
Cena oszacowania: 258 000 zł